Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-12-04

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
Inspektora
ds. Zamówień Publicznych
w Wydziale Inwestycji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1.Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku       o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2018 poz.1260 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, samorządu gminnego,
- biegła umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- wykształcenie  wyższe : prawne, administracyjne lub ekonomiczne,  
- staż pracy minimum 3 lata,

2.Wymagania dodatkowe:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 - prawo jazdy ,

3. Główne obowiązki:
- przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- przygotowywanie projektów SIWZ,
- przygotowywanie i zamieszczanie treści ogłoszeń w BZP i Dzienniku Urzędowym UE,
- przygotowywanie i udzielania wykonawcom wyjaśnień dotyczących materiałów przetargowych,
- przygotowywanie projektów umów o zamówienie publiczne,
- analiza ofert pod względem kompletności, spełniania warunków udziału w postepowaniu określonym w SIWZ i wyeliminowanie ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty oraz przygotowywanie propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- prowadzenie rejestru zamówień publicznych w procedurze do 30 tys. euro i powyżej,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi, gromadzenie i analiza ofert, negocjowanie cen i warunków umów realizacji dostawy, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza 30 tys. euro,
- dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,
- sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
- kompletowanie dokumentacji zakończonych postepowań w celu  przekazania do archiwum.

4.Warunki pracy:
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 - brak windy na piętro budynku,
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa  głównie przy komputerze,       
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,  na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od 01 stycznia 2019 roku.

5.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy
   i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
   z pełni praw publicznych,
 - oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych”.
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej
   / określić charakter działalności /.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji”       
 z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia  18 grudnia 2018  roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:30