Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-12-04

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
Podinspektora
w Wydziale Budżetowym
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1.Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2018 poz.1260 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw:  o samorządzie gminnym, o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych, o finansowaniu zadań oświatowych, o funduszu sołeckim.  
- biegła umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- wykształcenie  wyższe : ekonomia ( preferowane rachunkowość lub finanse),  

2.Wymagania dodatkowe:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- staż pracy minimum 5 lat, w tym  co najmniej roczny staż pracy na stanowisku ds. rozliczania podatku VAT,

3. Główne obowiązki:
-   wystawienie faktur VAT w zakresie sprzedaży towarów i usług przez  Gminę Grójec, realizowanej przez urząd.
 -  prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług- zakup i sprzedaż.
 -  sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT urzędu oraz cząstkowych rejestrów sprzedaży i  zakupów urzędu.
-  przygotowanie i terminowe składanie skonsolidowanej deklaracji VAT, JPK i innych dokumentów w zakresie rozliczeń VAT Gminy Grójec właściwym organom administracji .
- prowadzenie wszystkich spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego.
 - wystawianie not księgowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek budżetowych dotyczących prowadzonych w wydziale spraw.
-  prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu działalności kina w Grójcu.
-  sporządzanie przelewów w formie elektronicznej.
-  współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie wykonywanych czynności.
-  bieżąca obsługa korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

4.Warunki pracy:
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 - brak windy na piętro budynku,
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa  głównie przy komputerze,       
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,  na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od 01 stycznia 2019 roku.

5.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy
   i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
   z pełni praw publicznych,
 - oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym”.
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej
   / określić charakter działalności /.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  podinspektora   w Wydziale Budżetowym”       
 z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia 18 grudnia 2018  roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:32