Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec”

WI.271.49.2018.KAK-3 

Grójec, dn.2018-12-06

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Grójec. Usługa polega na wykonywaniu prac należących do konserwacji oświetlenia oraz remontach i usuwaniu awarii i obejmuje 144 obwody oświetleniowe oraz 3630 sztuk opraw oświetleniowych.
2. Zakres prac należących do konserwacji oświetlenia:

 1.    Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach tj. regulacja sterowników oświetlenia
 2. Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenia nie zmniejszały ich sprawności. (w tym mycie i uzupełnienie brakujących kloszy opraw oświetleniowych) oraz usuwanie w czasie zimy ewentualnych sopli.
 3. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniających prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych
 4. Wymiana uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacją sterującą – trafo) a źródłem światła; między innymi uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp - żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników, styczników, wyłączników, przełączników zmierzchowych, przełączników czasowych, zegarów, drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia, służących technicznej sprawności i eksploatacyjnej niezawodności. W tym także sterowników astronomicznych, dławików, ograniczników przepięciowych, przewodów i kabli zasilających itp.
 5. Konserwacja i bieżące naprawy szaf i skrzynek oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach i skrzynkach.
 6. Wycinka gałęzi drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych wykonywana w miarę potrzeb na wydzielonych obwodach oświetleniowych.
 7. Wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych linii oświetleniowych i urządzeń strefowych nie rzadziej niż raz na kwartał oraz zawiadomienie Zamawiającego o dokonanych naprawach i 100% sprawności oświetlenia, w tym co najmniej jednego przeglądu z udziałem Inspektora nadzoru robót elektrycznych.
 8. Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia i wyłączenia w koniecznych przypadkach.
 9. Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń (oraz ich rejestracja) od Zamawiającego, Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego i innych osób w formie telefonicznej pod nr ………………………… i poczty elektronicznej na adres …………………………..
 10. Likwidacja zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia wraz z przekazaniem informacji o sposobie i czasie ich likwidacji za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego (k.kaczanowska@grojecmiasto.pl)
 11. Zgłaszanie awarii kabli i przewodów będących w naprawie i powodujących czasowe zaciemnienie dróg.
 12. Niezwłoczne usunięcie (do czasu następnego, planowego w układzie pracy bezawaryjnej, zapalania się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego, w tym zawsze w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
 13. Pomiar rezystancji uziemień, oporności izolacji oprzewodowania oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu. Pomiary te muszą być wykonane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (po usunięciu awarii lub po przeprowadzonym remoncie).
 14. Przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie do prowadzenia takiej działalności.
 15. Wykonywanie pozostałych nieopisanych robót towarzyszących i innych występujących podczas konserwacji oraz utrzymywania prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.
 16. Prowadzenie na bieżąco książki raportów robót konserwacyjnych, w której należy wpisywać zgłaszane usterki z podaniem czasu przyjęcia, miejsca usterki, sposobu i czasu jej usunięcia. Książkę raportów Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na każde żądanie.
 17. Na zlecenie Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonać wymiany wskazanych czynnych elementów oświetlenia tj. opraw, wysięgników itp. Koszty zakupionych elementów ponosi Zamawiający. Określa się, że wymianie będzie podlegać w roku do 60 opraw oświetleniowych z niezbędnym osprzętem .

3. Zakres prac związanych z zakupem i montażem elementów oświetlenia:

 1. Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy 90W- 15 szt. z wymianą we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie .
 2. Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy 65W – 10 szt. z wymianą na terenie Gminy Grójec w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
 3. Zakup Skrzynek Oświetlenia Nocnego (SON) – 5 szt. z wymianą na terenie Gminy Grójec w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

W wycenie należy uwzględnić warunki zawarte w załączniku nr 1 do umowy – „Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kozienice a Wykonawcą prowadzącym konserwację oświetlenia na terenie Gminy Grójec”

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.  W szczególności przewiduje  w okresie  trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia zgodnego z jego przedmiotem, polegającego na powtórzeniu podobnych usług . Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia  zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony  byłby zrezygnować na każdym etapie  realizacji.
 Główny kod CPV: 50232100-1- Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

III. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31.12.2019r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie): 2 usług  polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego przez okres przynajmniej jednego roku w zakresie min. 1 500 opraw oświetleniowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej; jeden brygadzista; co najmniej dwóch elektromonterów posiadających uprawnienia do wykonywania prac w technologii PPN; co najmniej dwóch operatorów podnośnika koszowego, posiadającymi uprawnienia UDT oraz co najmniej jednego elektromontera posiadającego aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do  1 kV.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:
samochodem dostawczym – min. 2 szt., podnośnikiem samochodowym koszowym –min. 2 szt  które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi były prowadzone należycie, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 punkt 3 lit. b SIWZ, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
3) wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5)  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Inne dokumenty nie wymienione w pkt V, VI
formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

VI. Informacje na temat  wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 3 500,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec” znak WI.271.49.2018.KAK-2. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

VII. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty brutto – 60 %

Doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej – 20 %
Czas likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia – 20%

VIII. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IX. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2018, godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22

X. Otwarcie ofert:

Data: 21.12.2018, godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XII. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XIII. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Kaczanowska, tel/fax 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: k.kaczanowska@grojecmiasto.pl

XIV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 10.

XVI. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 658765-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2018 15:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż