UCHWAŁA Nr XLIX/370/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 9 listopada 2018 r.

 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2018

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 Nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 273.752,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.902.764,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 105.490.995,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok
  pn. Dochody na 2018 rok.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 202.988,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.550.000,00zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 115.902.517,04 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.550.000,00 zł tj. do kwoty 15.426.065,10 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 202.988,00 zł, tj. do kwoty 100.476.451,94 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.
 3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.

 

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.718.000 zł. i wynosi po zmianach 10.411.522,00 zł. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu pożyczek /§ 952/ o kwotę 1.718.000,00zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

 

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 10.411.522,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek w kwocie                                          -  2.038.000,00 zł.
 2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
  w kwocie                                                                             - 4.500.000,00 zł.
 3. wolnych środków  na    rachunku bankowym w kwocie           - 3.873.522,00 zł.

 

§ 4.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 2 ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.538.000,00 zł.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetowe w:

- dziale 754 o kwotę 1.700,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (wentylatora oddymiającego z silnikiem) dla OSP w Kośminie.

- dziale 756 o kwotę 272.052,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Zmniejsza się dochody budżetowe w:

- dziale 010 o kwotę 1.825.287,00 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji gminnych p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie”. Umowa na dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Grójec i Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 30.05.2017 roku. Dochody z powyższego tytułu wpłyną do budżetu gminy Grójec w 2019 roku.

- dziale 758 o kwotę 77.477 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- dziale 754 w rozdziale 75412 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakupu sprzętu specjalistycznego (wentylatora oddymiającego z silnikiem) dla OSP w Kośminie,

- dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 201.288,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do Związku międzygminnego pod nazwą „Natura”, którego gmina Grójec jest uczestnikiem (uchwała nr XX/72/18 Zgromadzenia Związku z dnia 24.09.2018 roku). Związek określił dopłaty dla gmin-uczestników w związku z koniecznością podwyższenia wynagrodzenia dla wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwagi na wzrost jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów niesegregowanych na składowisku. W uwagi na okoliczność, iż dochody własne związku oraz składki członków nie są w stanie pokryć wydatków związanych ze zmianą wynagrodzenia dla wykonawcy zgromadzenie podjęło uchwałę
o dopłatach gmin-uczestników proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Związek prowadzi obecnie drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na okoliczność, iż cena ofertowa znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 3.550.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi
  i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec  – o kwotę 750,000,00 zł,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie – o kwotę 2.800 000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w 2018 roku na realizację w/w zadań związane jest
z koniecznością wydłużenia okresu ich realizacji z rocznego na dwuletni.

 

Szczegółowe wyjaśnienia:

Ad.1. W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr 69 w Kobylinie wykonywania robót objętych zakresem umowy na tej działce, wykonanie umowy w terminie umownym stało się niemożliwe.

W dniu 23.07.2018r Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przeprowadził ze współwłaścicielami nieruchomości rokowania co do uzyskania zgody na wykonanie na nieruchomości prac objętych pozwoleniem na budowę. Wcześniej również wskazywano współwłaścicielom inne możliwości zrekompensowania przejścia sieci przez ich grunt. Warunki stawiane przez współwłaścicieli, zakup pasa gruntu, pod którym miałby przebiegać element sieci za kwotę 240 000,00 zł, są niemożliwe do zaakceptowania przez Gminę. Rekompensata za udostępnienie działki może nastąpić w drodze wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

W dniu 24.07.2018r na podstawie art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami został złożony wniosek do Starosty Grójeckiego o wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na przeprowadzenie przez działkę nr 69 w Kobylinie, kanału tłocznego wraz ze studnią dla czyszczaków, zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Starosty Grójeckiego z dnia 18 maja 2015 r Nr 405/2015 udzielającą pozwolenia na budowę, przeniesionego na inwestora Gminę Grójec decyzją Starosty Grójeckiego Nr 88/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie znak: BiA 6740.1061.2017.ED. W dniu 9.10.2018 r odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69.

W dniu 28.09.2018r zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót tj. Firmą Usługowo – Handlową INSTAL-BUD Nowe Wypychy 20 w sprawie wykonania umowy, po uzyskaniu przez Gminę prawnej możliwości wejścia na działkę o nr ewid. 69 w celu wykonania inwestycji objętej umową.

Biorąc pod uwagę trwające wykorzystanie drogi formalnej, fakt już pory jesiennej oraz pogorszenie się warunków atmosferycznych, a co się z tym wiąże niemożności realizacji inwestycji w bieżącym roku zachodzi konieczność realizacji tej inwestycji w 2019 r.

Ad.2. Inwestycja rozpoczęła się zgodnie z zawarta umową z wykonawcą, problemy wystąpiły w związku z budową przepompowni ścieków. Brak przepompowni uniemożliwi prawidłowe działanie kanalizacji sanitarnej.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                        /- - - - - - - - - - /

                                                                                                      Adam Siennicki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/370/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Monika Stelmach
Data publikacji:07.12.2018 13:35
Informację aktualizował:Monika Stelmach
Data aktualizacji:07.12.2018 13:36