UCHWAŁA Nr XLIX/371/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 9 listopada 2018 r.

 

               w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029

 

                Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 994), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/293/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
  2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do WPF.
  3.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Objaśnienia :

  1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2018-2029:

Zmiany w roku 2018

Dochody 2018 rok

Zmiany w budżecie 2018 roku dotyczą:

  1. zwiększenia dochodów ogółem                          o kwotę    1.532.924,71 zł

 

Wydatki 2018 rok:

Zmiany w budżecie 2018 roku dotyczą:

  1. zmniejszenia wydatków ogółem                         o kwotę       185.075,29 zł

 

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu gminy Grójec w 2018 roku o kwotę 1.718.000,00 zł. Zmniejszają się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 1.718.000,00zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.718.000,00 zł.

 

Zmiany w roku 2019

Dochody:

Zwiększają się o kwotę 1.607.256,00 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji gminnych p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie”. Umowa na dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Grójec i Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 30.05.2017roku. Dochody z powyższego tytułu wpłyną do budżetu gminy Grójec w 2019 roku.

 

Przychody:

W 2019 roku zwiększają się przychody gminy z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie

o kwotę 1.520.547 zł na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych , które wprowadzane są do wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Grójec.

 

Wydatki majątkowe:

Zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 3.427.803,00 zł, w tym wydatki w wysokości 3.300.000,00 zł związane z realizacją zadań kontynuowanych.

 

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu gminy Grójec w 2019 roku o kwotę 1.820.547,00 zł.

 

W latach 2019-2025 zmieniają się rozchody z tytułu spłat pożyczek oraz zmienia się stan zadłużenia gminy na koniec lat 2018-2025.

 

  1. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec

Łączne nakłady- 800 000,00 zł

Limit 2018r – 50 000,00 zł

Limit 2019r- 750 000,00 zł

Okres realizacji lata 2018-2019

                  

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie – ogółem 3 000 000,00 zł

Łączne nakłady- 3.000 000,00 zł

Limit 2018 r – 450 000,00 zł

Limit 2019 r- 2.550 000,00 zł

Okres realizacji   lata 2018-2019

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                        /- - - - - - - - - - /

                                                                                                      Adam Siennicki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/371/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Monika Stelmach
Data publikacji:07.12.2018 13:48
Informację aktualizował:Monika Stelmach
Data aktualizacji:07.12.2018 13:49