Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron postępowania ze zgromadzonym materiałem dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec. Postępowanie prowadzone jest na wniosek HM FACTORY Sp. z o.o. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 07.12.2018r.

GP.6220.9.2018.BJU

 


Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081) dalej „ustawa ooś”, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Zawiadamia,

że w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec, wszczętego na wniosek HM FACTORY Sp. z o.o. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami i materiałami oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec / pokój nr 4/ .
Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie przez okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, tablicy ogłoszeń w m. Słomczyn oraz na tablicy ogłoszeń w m. Mięsy.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron postępowania ze zgromadzonym materiałem dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec. Postępowanie prowadzone jest na wniosek HM FACTORY Sp. z o.o. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2018 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż