Budżet 2005

 

UCHWAŁA Nr XXXI/213/04
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 06.12.2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U.Nr 142 poz. 1591z 2001r.ze zmianami/, oraz art. 109, 112 ust.2, 116,124,128 ust. 2 pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /teks jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r ze zmianami/, art. 400, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn.zmianami)
Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
39.120.211 zł

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
41.973.324 zł

 

§ 3

  1. Z dochodów budżetu 2005 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.856.700 zł . Faktyczny niedobór środków w wysokości 4.709.813 zł planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW w Warszawie.
  2. Planowane przychody i rozchody gminy stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.
  3. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

  1. Określa się plany przychodów i wydatków oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
  2. Określa się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6A do uchwały.
  3. Określa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 257.490 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 410.000 zł.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§10

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł, w tym rezerwę na działalność inwestycyjną w wysokości 180.000 zł.

§ 12

  1. Upoważnia się Burmistrza do przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
  2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania niektórych uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet 2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2004 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.03.2006 11:30 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:46Zmieniono tytuł załącznika z "inf -" na "Informacja o
stanie mienia komunalnego -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:45Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "inf -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:45Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:43 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:42Zmieniono tytuł załącznika z "A -" na "00 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:42Zmieniono tytuł załącznika z "9 -" na "09 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:41Zmieniono tytuł załącznika z "8 -" na "08 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:41Zmieniono tytuł załącznika z "7 -" na "07 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:41Zmieniono tytuł załącznika z "6A -" na "06A-"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:41Zmieniono tytuł załącznika z "6 -" na "06 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:40Zmieniono tytuł załącznika z "5 -" na "05 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:40Zmieniono tytuł załącznika z "4 -" na "04 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:40Zmieniono tytuł załącznika z "3 -" na "03 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:40Zmieniono tytuł załącznika z "2 -" na "02 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:39Zmieniono tytuł załącznika z "1 -" na "01 -"
(Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:38Dodano załącznik "11- " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:37Dodano załącznik "10- " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:37Dodano załącznik "9 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:36Dodano załącznik "8 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:36Dodano załącznik "7 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:35Dodano załącznik "6A - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:35Dodano załącznik "6 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:33Dodano załącznik "5 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:32Dodano załącznik "4 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:32Dodano załącznik "3 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:31Dodano załącznik "2 - " (Maciej Półtorak)
18.11.2004 14:31Dodano załącznik "1 - " (Maciej Półtorak)