UCHWAŁA Nr XXXI/213/04
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 06.12.2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U.Nr 142 poz. 1591z 2001r.ze zmianami/, oraz art. 109, 112 ust.2, 116,124,128 ust. 2 pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /teks jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r ze zmianami/, art. 400, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn.zmianami)
Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
39.120.211 zł

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
41.973.324 zł

 

§ 3

  1. Z dochodów budżetu 2005 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.856.700 zł . Faktyczny niedobór środków w wysokości 4.709.813 zł planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW w Warszawie.
  2. Planowane przychody i rozchody gminy stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.
  3. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

  1. Określa się plany przychodów i wydatków oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
  2. Określa się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6A do uchwały.
  3. Określa się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 257.490 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 410.000 zł.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§10

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł, w tym rezerwę na działalność inwestycyjną w wysokości 180.000 zł.

§ 12

  1. Upoważnia się Burmistrza do przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
  2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania niektórych uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet 2005
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:18.11.2004 14:43
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:16.03.2006 11:30