Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Zezwolenie wygasa w przypadku:

  1. likwidacji punktu sprzedaży
  2. upływu terminu ważności zezwolenia
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
  5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego lub nie dokonania opłat w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
  6. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia (art. 11.1 ust.4) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, jezeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności opłaty tj. 31.01 danego roku kalendarzowego, nie złożył oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 procent naliczonej opłaty.
  7. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od nia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłat tj. 31.01, 31.05, 30.09 każdego roku kalendarzowego, powiekszonej o 30 procent tej opłaty

Przedsiębiorca którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt.5, może wystąpić z I wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

I. Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie o dokonanie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Załączniki
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginały) wydane przez organ zezwalający.

III. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst.jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),

IV. Opis procedury.
Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter0, odbiór decyzji dokonany osobiście przez wnioskodawcę (pokój Nr 6) w uzgodnionym przy składaniu wniosku terminie lub za pośrednictwem poczty.

V. Miejsce załatwienia sprawy.
Wydział Podatków i Opłat, pokój Nr 6 (parter),tel. 664 30 91 wew. 54

VI. Termin załatwienia sprawy.
Do 14 dni

VII. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2003 19:48