Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.03.01.2019r.

GP.6220.9.2018.BJU

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.), w związku z art., 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo,
że decyzją z dnia 03.01.2019 r. znak: GP.6220.9.2018.BJU, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec dla HM FACTORY Sp. z o.o. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się
w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, na tablicy ogłoszeń sołectw Słomczyn oraz Mięsy.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż