UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2019 Nr III/11/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2019

Nr III/11/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r.,  poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie  109.030.558,00 zł,  w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie:      105.523.302,00 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie:    3.507.256,00 zł,
 • zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 120.551.105,00 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie        99.536.154,75 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie  21.014.950,25 zł,
 • zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.520.547,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 • pożyczek  w kwocie 1.520.547,00 zł,
 • sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10.000.000,00 zł.
 1. Przychody budżetu w wysokości 2.068.297,91zł (wolne środki) przeznacza się na 
   rozchody w wysokości 2.068.297,91 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz  wykupu papierów wartościowych.
 2. Przychody budżetu w wysokości 13.588.844,91 zł, rozchody w wysokości 2.068.297,91 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   2.000.000,00 zł.
  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   11.520.547,00 zł,
 2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5.

 1. Rezerwę ogólną  - w wysokości    210.000,00 zł.
 2.  Rezerwy celowe  - w wysokości   390.000,00 zł, 

w tym na: 

 1. zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym -  w wysokości 290.000,00 zł,
 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości  100.000,00 zł.

§ 6.

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego  , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 660.000,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 485.000,00 zł.
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 175.000,00 zł.
 4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art.. 400A
  ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 140.000,00 zł.

§ 8.

 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych :
 1. Grójeckiego Ośrodka Sportu „MAZOWSZE”,
 2. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 1. Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” s.c. ,
 2. Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu ,
 3. Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Pałacyk” w Grójcu,
 4. Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tuptuś” w Głuchowie,
 5. Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu
 6. Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu,
 7. Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
 8. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ,

- zgodnie z załącznikiem nr  7 do niniejszej uchwały.

 1. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów  niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 645.218,18 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 645.218,18  zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2019 rok  zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania  pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1  uchwały,
 2. zaciągania  pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2  uchwały,
 3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji ( w tym długoterminowych) do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,
 6. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 7. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2019 Nr III/11/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 11:10