UCHWAŁA Nr III/12/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031

UCHWAŁA Nr III/12/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2019–2031

 

                 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 994),

Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2019–2031 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2020  zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do:

 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2  do Uchwały,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy
  i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.500.000,00 zł,
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym gminy
  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy, w ramach kwoty o której mowa
  w pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Grójec.

§ 5.

 1. Traci moc uchwała nr XL/293/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
  od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/12/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 11:24