UCHWAŁA Nr III/15/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku

UCHWAŁA Nr III/15/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§  1.

W uchwale nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust.3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, podlega przekazaniu, zgodnie z ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż 20 dni po dniu likwidacji.

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§  3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,  z wyjątkiem § 1 pkt 2  uchwały, który ma zastosowanie po raz pierwszy do rozliczenia dotacji za 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/15/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 11:58