UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem nr WA.RET.070.2.48.4.2018 z dnia 18 pażdziernika 2018 r., Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:


§ 1.

 Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy i miasta Grójec, stanowiący załacznik do niniejszej Uchwały.


§ 2. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XV/144/16 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec.


§ 3.

 Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.


§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 13:08