UCHWAŁA Nr III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu gminnego o powierzchni 885 m2, położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 80 w Grójcu

UCHWAŁA Nr III/20/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu gminnego o powierzchni 885 m2, położonego przy
ul. Józefa Piłsudskiego 80 w Grójcu

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 13 ust. 1 i art. 204 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, bez opłaty pierwszej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Grójec, oznaczonej jako działka nr ew. 3651/1 o powierzchni 0,0885 ha, stanowiącej własność Gminy Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą
    nr RA1G/00008676/9.
  2. Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu o którym mowa w ust. 1 następuje z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na tym gruncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu gminnego o powierzchni 885 m2, położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 80 w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 13:16