Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
Głównego Specjalisty
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1. Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2018 poz.1260 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw:  o  samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, aktów prawnych z zakresu funduszy unijnych,
- znajomość obsługi komputera,
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy:  4 lata ,
- prawo jazdy,

- doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziale zewnętrznych środków finansowych,

 2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
- inicjatywa, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania działań w czasie, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:
- pozyskiwanie informacji na temat źródeł finansowania i możliwości współfinansowania realizacji zadań i inwestycji gminnych przy współudziale środków zewnętrznych i przekazywanie  tych informacji Burmistrzowi ,
- przygotowywanie i wypełnianie wniosków o przyznanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań i inwestycji gminnych oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie przy współpracy z innymi Wydziałami Urzędu a także prowadzenie rozliczeń wraz z kompletowaniem wymaganych dokumentów w tych sprawach,
- prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań,
- śledzenie zgodności realizacji zadań z harmonogramami, umowami i warunkami dysponenta środków,
- ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie gromadzenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji inwestycyjnych zadań budżetowych,
- współpraca ze społecznościami lokalnymi w zakresie opracowania i realizowania wspólnych programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- przygotowywanie , realizowanie i rozliczanie konkursów programów zdrowotnych, dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy.

4.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.

4.Warunki pracy:
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
- brak windy na piętro budynku,
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca biurowa  przy komputerze, również w terenie przy prowadzonych inwestycjach,    
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,  na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od  lutego 2019 roku.

 5.Wymagane dokumenty:
 - list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych”.
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej / określić charakter działalności /.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Specjalisty  ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych”  z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia 28 stycznia 2019 roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47; 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2019 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż