UCHWAŁA NR IV/22/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Grójec ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

UCHWAŁA NR IV/22/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wystąpienia Gminy Grójec ze Związku Międzygminnego

pod nazwą „Natura”

 

 

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; ze zm.) i § 27 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6587) uchwala się co następuje:

§ 1.

Postanawia się o wystąpieniu Gminy Grójec ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, z ustaniem członkostwa po upływie 6 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały, ze skutkiem na 31 grudnia 2019 roku.
O podjęciu uchwały poinformować Zarząd Związku.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Od pięciu lat Gmina Grójec jest członkiem  Związku Międzygminnego pod nazwą Natura, wykonującego zadania własne gmin, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z terenu siedmiu gmin powiatu grójeckiego i jednej z powiatu białobrzeskiego.  

Wstępna analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnym wykazała, że jest on nieszczelny, zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich, co jest główną przyczyną wygórowanych opłat. Istnieje pilna potrzeba stworzenia nowego systemu od podstaw i nie jest to możliwe w układzie całego Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”. 

Gmina Grójec, dysponując Strażą Miejską, jest w stanie skutecznie doszczelnić ten system oraz kontrolować zgodność deklaracji mieszkańców z rzeczywistością.

Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku stało się konieczne i  jest w pełni uzasadnione. Zgodnie z § 27 Statutu Związku, wystąpienie będzie skuteczne nie wcześniej jak na dzień 31 grudnia 2019 r.

Okres do czasu realnego opuszczenia szeregów Związku, pozwoli na techniczne i organizacyjne przygotowanie się do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy,
z nowymi opłatami, naliczanymi bardziej sprawiedliwie i skuteczniej odzwierciedlającymi rzeczywiste źródła wytwarzania odpadów oraz obejmującymi - nie uwzględniane do tej pory - nieruchomości niezamieszkałe, nowo oddane lokale mieszkalne i pracowników  sezonowych.

Wypracowanie nowego i szczelnego systemu, siłą rzeczy, musi skutkować niższymi opłatami, tak jak to ma miejsce w innych jednostkach samorządowych naszego kraju.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR IV/22/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Grójec ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 13:23