UCHWAŁA Nr IV/24/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu

UCHWAŁA Nr IV/24/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy
ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Grójec, stanowiącego odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się
w budynku wielorodzinnym, położonym przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą
nr RA1G/00045901/7. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej
nr 1379 o powierzchni 868 m2, położonej w obrębie 0001 Grójec.
Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta
nr RA1G/00045899/9. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi 40/398 części.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/24/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 13:40