UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/26/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2019


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz.994),  art.212 , art.235, art.236 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:


§ 1.

 W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18  Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 148.320,00 zł.  Ustala się dochody budżetowe w wysokości 109.178.878,00 zł, zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dochody na 2019 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 148.320,00 zł .  Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie 120.699.425,00 zł, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik  nr 2 do Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.


§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 13:54