UCHWAŁA Nr IV/27/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

UCHWAŁA Nr IV/27/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki na realizację niniejszego Programu pochodzą z budżetu gminy Grójec.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/27/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 14:23