UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR IV/33/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 roku, poz. 994, ze zm.) i art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 15:39