WI.271.1.2019.PAF

Grójec, dn.2019-01-25

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
Ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 roku

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odławiania psów z terenu gminy Grójec w 2019 roku w ilości 120 szt. Czynności do wykonania: przyjęcie zgłoszenia od Straży Miejskiej w Grójcu, odłowienie wskazanego bezpańskiego psa, wykonanie zdjęcia psa, transport pojazdem wykonawcy odłowionego psa do weterynarza lub schroniska dla psów, powiadomienie Straży Miejskiej w Grójcu o miejscu pobytu psa, umieszczenie zdjęcia psa z opisem na portalu społecznościowym.
 2. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12. 2019.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
  1. rejestracja działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
  2. posiadanie zezwolenia dla przewoźnika zgodne z art.10 ust. 1/ Rozporządzenia (WE) 1/2005.
  3.  posiadanie pojazdu do przewozu zwierząt, spełniającego wymagania weterynaryjne.
  4. posiadanie certyfikowanego sprzętu do odławiania zwierząt.
  5. spełnienie wymagań zawartych w art. 25a ustawy p.z.p.
  6.  prowadzenie punktu weterynaryjnego lub posiadanie umowy na  świadczenie takich usług.
  7.  posiadanie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grójec.
  8. umieszczanie informacji o przyjętych zwierząt na portalu społecznościowym wraz z zamieszczaniem aktualnego zdjęci zwierzęcia.
  9. podpisana umowa z całodobową pomocą weterynaryjną lub oświadczenie o pełnieniu takiej opieki.
  10. każde uśmiercenie zwierzęcia lub jego zgon musi zostać zgłoszone zleceniodawcy w ciągu 24 godzin wraz z dokumentacją weterynaryjną.
  11.  ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej.
  12.  niekaralność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom.
 5. Zamawiający  nie wyklucza  wykonawcy  z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.  natomiast wyklucza się z postępowania wykonawców nie spełniających wymogów art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy p.z.p.
 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: kopia rejestracji działalności gospodarczej, kopia decyzji zezwalającej na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grójec, kopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań dla środka transportu w zakresie przewozu zwierząt, kopia ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej,  oświadczenie zgodne z treścią art. 25a ustawy p.z.p. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia: o posiadanym certyfikowanym sprzęcie, przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko zwierzętom i prowadzeniu własnego punktu weterynaryjnego lub posiadaniu umowy na świadczenie takich usług.
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www. przetargi.gminagrojec.pl. SIWZ i inne niezbędne druki można uzyskać na pisemny wniosek bezpłatnie
  w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pok. 9, drogą pocztową lub e-mail. Wniosek o wydanie dokumentacji stanowi załącznik do S.I.W.Z. na stronie internetowej – adres j.w. Wniosek musi być przekazany zamawiającemu w oryginale, e-mail lub faksem 48 - 664 21 03.
 8. Termin składania ofert - godz. 12:00 dnia 04.02.2019. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać
  w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 47 ( sekretariat I piętro ) pok. 22 lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.
 9. Termin związania ofertą upływa w dniu 06.03.2019.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. cena – waga kryterium 60% = 60 pkt,
2. odległość siedziby wykonawcy od Grójca – waga kryterium 20% = 20 pkt,
3. czas reakcji maksymalnie do 3h – waga kryterium 20 % = 20 pkt

11. Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami – Paulina Furmańczyk e-mail: urzad@grojecmiasto.pl.

14. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 25.01.2019.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:25.01.2019 15:34
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:25.01.2019 15:46