OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 20 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.28.01.2019r.

GP.6721.2..7 .2018.ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 20 .2019

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
- obszar przy ulicy Poświętne.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XLII/312/18 z dnia 5 marca 2018r.,  zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne wraz z oceną oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 lutego  do 4 marca 2019r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.
(Projekt obejmuje działki nr 1411, 1412, 1413/1 i 1414/1 położone przy ul. Poświętne w Grójcu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2019r., w siedzibie urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – sala konferencyjna o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z póź. zmianami):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 20 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2019 07:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż