OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 23 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.28.01.2019r.

GP.6721.3..8..2018.ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 23 .2019

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 2018 r., poz. 2081),  zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec wraz z oceną oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 lutego  do 4 marca 2019r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500 .
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47, 05- 600 Grójec, w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 23 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2019 08:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż