WI.271.7.2019.KOI

Grójec, dn.2019-03-01

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
 Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe.
Zakres rzeczowy:
Przebudowywany budynek wykonany został w technologii tradycyjnej. Fundamenty wylewane, ściany murowane z cegły lub gazobetonu, zewnętrzne ocieplone styropianem, stropy prefabrykowane, posadzki z gresu i pcv, świetlik stalowy, wypełniony poliwęglanem.
Na parterze znajduje się  wejście do budynku (od strony wschodniej), trzy sale lekcyjne, dwa zespoły sanitariatów, magazyn i komunikacja. Na piętrze: trzy sale lekcyjne, dwa zespoły sanitariatów, pomieszczenie porządkowe, komunikacja WC dla osób niepełnosprawnych, WC personelu i dwa pokoje. Ta część szkoły komunikacyjnie  jest obsługiwana przez klatkę schodową i windę osobową.
Projektowana przebudowa  polega na  wydzieleniu ze szkoły (na parterze i piętrze) przestrzeni przeznaczonej na przedszkole 6-oddziałowe i dostosowaniu istniejących pomieszczeń do warunków technicznych wymaganych dla przedszkoli. Ze względu na różne kategorie ZL (zagrożenie ludzi), szkoła –ZL III, przedszkole –ZL II należy  obie funkcje (na obu poziomach) oddzielić ścianami o odporności pożarowej REI 120. Ze względu na wymogi  warunków technicznych (dotyczące parametrów schodów dla przedszkoli) projektuje się nową klatkę schodową, (wydzieloną ścianami EI 60 i  drzwiami EI 30) o parametrach wymaganych dla przedszkoli, przeznaczoną  tylko dla  przedszkola. Nad klatką schodową istniejący świetlik należy wymienić na nowy z  dwoma  klapami dymowymi, a w parterze (w elewacji południowej zamontować drzwi ewakuacyjne i naświetle, pełniące też funkcję napowietrzającą). Wyjście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na poziom terenu. W projektowanych ścianach oddzielenia należy umieścić drzwi (komunikacja między obiema funkcjami i konieczność dostępu do windy)  o odporności EI 60, zamykane na zamek cyfrowy.
Dane techniczne:

Wysokość  pomieszczeń   3,35 m
Kubatura przedszkola: 30001,00 m3
 - w tym parter 1346,00 m3
- w tym  piętro  1655,00 m3
Powierzchnia użytkowa                  
przedszkola  780,90 m2
Przedmiotem zamówienia jest również remont i przebudowa placu zabaw i ogrodzenia. Celem tych działań jest uatrakcyjnienie placu zabaw oraz umożliwienie korzystania z niego również  przez mieszkańców pobliskiego osiedla. Przebudowa zaś ogrodzenia umożliwi uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, co pozwoli  wydzielić część szkolną i przedszkolną jako zupełnie niezależne.

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2019 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.

III. Główny kod CPV: 45214100-1; Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych.

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 19 czerwca 2019 r.
data zakończenia: 14 sierpnia 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku.
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada:
- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł,
- ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa
  a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty,  polegające na budowie lub wykonaniu remontu budynków, przy czym remont nie może polegać wyłącznie na wymianie stolarki okiennej lub dociepleniu budynku o wartości co najmniej 300 000,00 zł- osobno każda z robót;
 b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych oraz jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

  1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
3) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Inne dokumenty

  1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
  2. kosztorys ofertowy– załącznik nr 8 do SIWZ
  3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
  4. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

XIX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 18 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe”, znak WI.271.7.2019.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

X. Kryteria oceny ofert:
Cena  – 60 %

Doświadczenie kierownika budowy – 15 %
Okres  gwarancji – 25%

XI. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) zmiany stawki podatku VAT,

b) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
c) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych.

XII. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:, godzina: 18.03.2019 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.

XIII. Otwarcie ofert

Data: 18.03.2019 r., godzina: 12:30, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

XIV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XV. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XVI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

XVII. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XVIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 10.

XIX. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:520433-N-2019; data zamieszczenia: 1.03.2019 r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:01.03.2019 15:38
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:01.03.2019 15:38