UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec

Uchwała Nr V/34/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia  niskiej emisji na terenie gminy Grójec

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grójec na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska, w szczególności z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.

§ 2.

 Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru, tryb postępowania
w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze wniosków zawarte są
w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i  Miasta  Grójec.

§ 4. 

Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2019r.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/34/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec

§ 1. 1. Ze środków budżetu Gminy Grójec mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Grójec, zwane dalej dotacją.

2. Dotacje mogą być udzielane na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji oraz ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów jakości powietrza.

§ 2. 1. O dotacje celową mogą ubiegać się:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne;

b) wspólnoty mieszkaniowe;

c) osoby prawne;

d) przedsiębiorcy.

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowiącą

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 2013.352.1.);

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L 2013.352.9.);

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. UE. L 2014.190.45).

§ 3. 1. Dotacja będzie udzielana podmiotom wymienionym w § 2 na niżej wymienione zadania inwestycyjne w nieruchomościach położonych na terenie gminy Grójec, służące poprawie jakości powietrza i związane z ograniczeniem niskiej emisji, polegające na:

1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;

2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne i brykiet);

3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.

2. Dotacja będzie udzielana na zadania wymienione w ust. 1 przy założeniu, że kosztem kwalifikowanym jest koszt poniesiony na zakup nowego kotła.

3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pełnienia nadzoru, budowy przyłącza do sieci gazowej, wymiany lub wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowy lub przebudowy komina, zakupu zbiorników na paliwo oraz przenośnych urządzeń grzewczych.

5. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na lokal lub budynek, bez względu na liczbę dokonanych w nim zmian sposobu ogrzewania lub zmian posiadacza nieruchomości.

6. Dotacja może być udzielona tylko raz jednemu Wnioskodawcy bez względu na liczbę posiadanych budynków.

7. Dotacja nie będzie udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Grójec a Wnioskodawcą.

8. Dotacja nie będzie udzielana dla budynków wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe).

§ 4. 1. Dotacja będzie udzielana do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Grójec.

2. Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości do 5.000 zł rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła.

3. Wysokość ostatecznej kwoty dotacji do przekazania zostanie zweryfikowana na podstawie przedłożonych dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej, jednak nie może być większa niż kwota wynikająca z zapisów ust. 2.

§ 5. 1. Wnioskodawca zainteresowany udzieleniem dotacji składa pisemny wniosek, którego złożenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów oceny wniosków.

2. Wniosek o dotację celową (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Grójec wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)

2) Zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła w formacie min 9/13 cm.;

3) Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania,  złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

4) Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Właściciela;

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej, złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu;

6) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie;

7) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu;

8) Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

9) Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810).

3. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska (Wspólnoty mieszkaniowe) zobowiązane są ponadto przedłożyć przed podpisaniem umowy:

1) Uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;

2) Zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały.

4. Wniosek o dotację celową składa się do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w wyznaczonym przez niego terminie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2019r.

5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

6. Wniosek o przyznanie dotacji weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, a ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

8. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie  Gminy i Miasta Grójec przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019r.

9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie zadań określonych w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, których realizacja może  nastąpić nie wcześniej jak po podpisaniu umowy z Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec, o której mowa dalej w § 6 ust. 1.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana będzie w oparciu o umowę w sprawie udzielenia dotacji zawartą przez wnioskodawcę z Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec, w trybie określonym w tej umowie.

2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedstawi Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 21 dni od zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do 30 listopada 2019r.

3. Przekazanie dotacji celowej nastąpi po rozliczeniu zadania na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 5 niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Podstawą rozliczenia będą udokumentowane koszty inwestycji tj. faktury, rachunki wystawione na Wnioskodawcę.

§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji, przed przekazaniem środków, Wnioskodawca dołączy  do wniosku o rozliczenie dotacji celowej odpowiednie dokumenty:

1) Fakturę VAT/ rachunek potwierdzający zakup kotła;

2) Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę), o ile przepisy tego wymagają;

3) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające trwałą likwidację starego źródła ciepła;

4) Oświadczenie uprawnionego wykonawcy, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń grzewczych;

5) Umowę/rachunek z dostawcą medium grzewczego (dot. kotłów gazowych);

6) Zaświadczenie wydane przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 9 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), o poprawności wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach, gdzie będą montowane nowe źródła ciepła;

7) Dokument od producenta potwierdzający, że kocioł jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie ma

możliwości montażu dodatkowego rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zastosowanie (dot. kotłów na biomasę).

2. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek w przedłożonych dokumentach wymagane jest dokonanie korekty i dostarczenie poprawnie sporządzonych dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania.

3. Przy rozliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków za zakup nowego kotła wystawione na Wnioskodawcę, przy zachowaniu limitu dofinansowania określonego w § 4 ust. 2.

4. Przekazanie środków następuje po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grójec po wykonaniu zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu), dokonaniu jego sprawdzenia i uznania go za prawidłowe – na rachunek wskazany w umowie z Wnioskodawcą.

5. Oryginały faktur zostaną zwrócone wnioskodawcy niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia. 

Załączniki stanowiące integralną część regulaminu:

1. Wniosek o dotację celową na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.

2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania.

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej.

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis  w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie.

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grójec do wykonanego zadania
z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2019 10:59