UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu

Uchwała Nr V/36/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.[1])) oraz art. 7 ust. 4  ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. 

Odmawia się ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1721/3, 1722/5 i 4023/4 położnych w obrębie 0001 Grójec przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C w Grójcu.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu  Gminy i  Miasta Grójec.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

[1]) Zmiany opublikowani w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000;  poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2019 11:23