UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019

Uchwała Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na  rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2018r. poz.994 ze zm.), art.212, art.217 ust.2 pkt. 6, art.236 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18  Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 4.021.201,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.400,00 zł. Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie  124.712.268,99 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik  nr 2 do Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki  na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

§ 2. 

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.010.801,99 zł i wynosi po zmianach 15.531.348,99 zł. Zwiększają się przychody  gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów  wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ § 950/ o kwotę  4.010.801,99 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

§ 3. 

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości  15.531.348,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek w kwocie    -  1.520.547,00 zł

2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie  - 10.000.000,00 zł

3. wolnych środków  na    rachunku bankowym w kwocie  -  4.010.801,99 zł

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5. 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego                         (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Łączne koszty finansowe

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1

2

3

4

5

6

1

600

60016

Budowa ul.Sienkiewicza w Grójcu - II etap

1 500 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

2

600

60016

Przebudowa części drogi gminnej ul.Brzozowa w Grójcu

200 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

3

600

60016

Budowa odcinka ulicy Konopnickiej              w zakresie chodnika i nawierzchni drogi

110 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

4

600

60016

Przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu

350 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

5

600

60016

Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum

700 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

6

600

60016 

Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych                      w miejscowościach Lesznowola, Duży Dół

430 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

7

600

60016

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej            w Dużym Dole - III etap (dwa odcinki -kontynuacja z 2017r do drogi Podole-Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni)

300 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

8

600

60016

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej

30 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

9

600

60016

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Konopnickiej n odcinku od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej

30 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

10

600

60016

Budowa ulicy Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

580 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

11

600

60016

Budowa drogi asfaltowej Nr 38 w Dużym Dole ( fund.sołecki)

15 154,17

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

12

600

60016

Projekt przebudowy ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul.Niepodległości do ul.Lewiczyńskiej

25 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

13

700

70005

Przebudowa pomieszczeń oficyny Ratusza -siedziba Straży Miejskiej

130 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

14

700

70005

Wykupy gruntów i nieruchomości

1 000 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

15

750

75023

Klimatyzacja pomieszczeń w USC

26 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

16

750

75023

Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul.J.Piłsudskiego

25 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

17

750

75023

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przestrzenne

60 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

18

754

75412

Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu

50 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

19

754

75412

Przebudowa ogrodzenia wokół OSP Kośmin (nieruchomość gminna) (fund.sołecki)

12 181,98

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

20

758

75818

Rezerwa na inwestycje

100 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

21

801

80101

Budowa pracowni komputerowej i stołówki

150 000,00

PSP w Częstoniewie

22

801

80101

Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy PSP Lesznowola

25 000,00

PSP w Lesznowoli

23

801

80101

Zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP Nr 3 w Grójcu

12 600,00

PSP Nr 3 w Grójcu

24

801

80101

Chłodnia na warzywa dla PSP w Bikówku

10 000,00

PSP w Bikówku

25

801

80104

Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe

800 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

26

801

80104

Montaż systemu monitoringu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 4

15 000,00

Przedszkole Publiczne          Nr 4

27

801

80104

Plac zabaw dla dzieci z plastikowych elementów przy Publicznym Przedszkolu                     Nr 1

40 000,00

Przedszkole Publiczne          Nr 1

28

900

90001

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Kościelnej

500 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

29

900

90015

Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec

50 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

30

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego                          w sołectwach (fund.sołecki)

159 847,44

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

31

921

92120

Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu

36 400,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

32

926

92601

Budowa placu zabaw w Gościeńczycach       ( fund.sołecki)

16 777,83

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

33

926

92601

Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek (fund.sołecki)

12 138,80

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

34

926

92601

Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fund.sołecki)

28 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

35

926

92601

Projekt budowy placu zabaw                           w Maciejowicach  (fund.sołecki)

6 000,00

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

36

926

92601

Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice-Parcela -projekt i częściowe wyposażenie (fund.sołecki)

15 850,03

Urząd Gminy i Miasta         w Grójcu

Ogółem

7 550 950,25

x

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

5

6

1

801

80104

Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.

600 000

2

801

80104

Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej  w Grójcu

1 500 000

3

801

80149

Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej  w Grójcu

50 000

4

801

80104

Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu

680 000

5

801

80149

Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu

220 000

6

801

80106

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie

140 000

7

801

80106

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu

112 000

8

854

85404

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu

5 000

9

801

80110

Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych

12 000

10

921

92109

Grójecki Ośrodek Kultury

1 850 000

11

921

92116

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

847 000

Ogółem

6 016 000

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2019 r

Zmiany

Kwota po zmianach 2019 r.

1

2

3

4

5

6

1.

Dochody

 

109 030 558,00

150 362,00

109 180 920,00

2.

Wydatki

 

120 551 105,00

4 161 163,99

124 712 268,99

3.

Wynik budżetu

 

-11 520 547,00

-4 010 801,99

-15 531 348,99

Przychody ogółem:

 

13 588 844,91

4 010 801,99

17 599 646,90

1.

Kredyty

§ 952

0,00

0,00

0,00

2.

Pożyczki

§ 952

1 520 547,00

0,00

1 520 547,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0,00

0,00

0,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

0,00

0,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0,00

0,00

0,00

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0,00

0,00

0,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

2 068 297,91

4 010 801,99

6 079 099,90

Rozchody ogółem:

 

2 068 297,91

0,00

2 068 297,91

1.

Spłaty kredytów

§ 992

0,00

0,00

0,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 168 297,91

0,00

1 168 297,91

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

0,00

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0,00

0,00

0,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

0,00

0,00

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

900 000,00

0,00

900 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

0,00

0,00

 

 

Uzasadnienie

Zwiększono plan wydatków bieżących  w:

- dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 193.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu. Środki zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od dnia 01.03.2019 roku.

- dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu- asystentów rodziny. Środki zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od dnia 01.03.2019 roku.

- dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich „Kapliczki wotywnej” położonej  u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu ( zadanie z 2018 roku).

W dniu 11.07.2018 r podpisano umowę o dzieło z Jackiem Kapustą z Radomia na wykonanie projektu oraz dokumentacji kosztorysowej na prace remontowo-konserwatorskie „Kapliczki wotywnej” położonej  u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu za cenę 4 500,00 zł brutto. Projekt praktycznie został wykonany , natomiast ze względu na długotrwałą niezdolność fizyczną spowodowaną chorobą oraz przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków – nie udało się go złożyć w grójeckim starostwie. Na mocy obustronnego porozumienia  w dniu 07.12.2018 r rozwiązano umowę  zrzekając się  wzajemnie wszelkich roszczeń z tego wynikających z zamiarem zawarcia umowy już w 2019 r na wykonanie i zatwierdzenie przedmiotowej dokumentacji.  Gmina nie poniosła   w tym przypadku żadnych kosztów.

Zwiększono  plan wydatków majątkowych na realizację rocznych zadań inwestycyjnych:

- dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadania inwestycyjnego p.n. „Projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewczyńskiej”( zadanie z 2018 roku).

Ze względu na toczące się roboty budowlane przy przebudowie infrastruktury kanalizacyjnej w ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu  w 2018 roku na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewczyńskiej projektant nie mógł pozyskać aktualnych map do celów projektowych. W związku z tym spisane zostało stosowne porozumienie z zamiarem zawarcia nowej umowy na tych samych zasadach w 2019 roku.

- dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 36.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca  kolejki wąskotorowej            w Grójcu( dokończenia zadania z 2018 roku).  W dniu 26.09.2018 r podpisano umowę o dzieło z Jackiem Kapustą na wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca oraz  kolejowej wieży wodnej  stacji kolei wąskotorowej w Grójcu przy ul. Przedstacyjnej 2A za cenę 52 000,00 zł brutto. Z powodu złożoności tematu oraz  długotrwałej choroby projektanta  zadania nie udało  się zakończyć w 2018 r. Projektant przekazał Gminie  kompletną  inwentaryzację  architektoniczno-konserwatorską, w związku z czym  wypłacono z budżetu  należną (zgodnie z umową) kwotę  15 600,00 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia.        Na mocy obustronnego porozumienia  w dniu 17.12.2018 r rozwiązano umowę  zrzekając się  wzajemnie wszelkich roszczeń z  tego wynikających z zamiarem zawarcia umowy już w 2019 roku na dokończenie i zatwierdzenie przedmiotowej dokumentacji. Dokończenie i zatwierdzenie przedmiotowej umowy przewidziane jest na kwotę 36 400,00 zł brutto.

Zwiększono  plan wydatków majątkowych na realizację następujących zadań  ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec:

1.Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu ( rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 1.930.025,79 zł,

2.Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu ( rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 476.436,51 zł,

3.Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu ( rozdział 70005 § 6050) - o kwotę 1.338.439,69 zł

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.

Ponadto:

1.w dziale 801, rozdziale 80101 przenosi się środki w wysokości 5.400,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP nr 3 w Grójcu do wydatków bieżących szkoły. Jednocześnie wprowadza się zmianę nazwy zadania w załączniku inwestycji rocznych z: „zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP nr 3 w Grójcu” na: „zakup profesjonalnej kuchni gazowej  w PSP nr 3 w Grójcu”,

2.przenosi się wydatki bieżące z działu 801,rozdziału 80104 Przedszkola w wysokości 5.000,00 zł do działu 854,rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punku przedszkolnego Tęczowy Domek, który prowadzi wczesne wspomaganie dla jednego dziecka od lutego 2019 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2019 11:45