UCHWAŁA Nr V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031

UCHWAŁA Nr V/38/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 25 lutego 2019 r.
 
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2019–2031

 

                Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 994), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/12/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17.12.2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec
na lata 2019–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF .
Dokonuje się zmian w  wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do WPF .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Objaśnienia :

Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2019-2031: 

 

Dochody 2019 rok

Zmiany w budżecie 2019 roku dotyczą:

zwiększenia dochodów ogółem                          o kwotę      149.320,00 zł

 

Wydatki 2019 rok:

Zmiany w budżecie 2019 roku  dotyczą:

zwiększenia wydatków ogółem                         o kwotę   4.160.121,99 zł    

 

W związku z powyższymi zmianami zwiększa  się deficyt budżetu gminy Grójec  w 2019 roku o kwotę 4.010.801,99 zł. Zwiększają  się   przychody z tytułu wolnych środków  o kwotę       4.010.801,99 zł , w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 4.010.801,99 zł.

 

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

 

Zwiększa się limit wydatków na 2019 rok oraz limity zobowiązań na realizację następujących przedsięwzięć:

 

Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu ( rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 1.930.025,79 zł,
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu ( rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 476.436,51 zł,
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu ( rozdział 70005 § 6050) - o kwotę 1.338.439,69 zł

Powyższe środki zaplanowane na 2018 rok nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań .


Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2019 11:58