UCHWAŁA Nr V/39/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 3156 m2 położonego w Grójcu

UCHWAŁA Nr V/39/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 25 lutego 2019 r.

 

w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 3156 m2 położonego w Grójcu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Grójec, prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Grójec, oznaczonych jako działka nr ew. 3616/14 o powierzchni 0,1537 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą RA1G/00069696/0 oraz działka nr ew. 3616/18 o powierzchni 0,1619 ha, o uregulowanym stanie prawnym, postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu Sygn. akt I Ns 1105/15 z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej i usług publicznych.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr V/39/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 3156 m2 położonego w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2019 12:10