Znak sprawy: WI.271.8.2019.KOI 

Grójec, dn.2019-03-05

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
 Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

  • Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum
  • Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi

Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum:
Roboty drogowe:
- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy – 2 973,10 m2
- wykonanie nawierzchni chodników, parkingów i zjazdów z kostki brukowej – 1 185,00 m2,
- obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm – 712,60 mb;
- obramowanie chodników obrzeżem betonowym 30x8x100 cm – 67,70 mb;
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 76,61 m2
- oznakowanie pionowe  (znaki drogowe – 24 szt, )

Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
Roboty drogowe:
- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy – 234,00 m2
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej – 126,00 m2,
-obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm – 135,00 mb; 
- obramowanie chodników obrzeżem betonowym 30x8x100 cm

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2019 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.

III. Główny kod CPV: 452331120-6: Roboty w zakresie budowy dróg.

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 14 sierpnia 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku.
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada:
- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 zł,
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty,  polegające na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej  o wartości co najmniej 600 000,00 zł- osobno każda z robót;
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:
- układarką – min. 1 szt., walcem – min. 2 szt., skrapiarką, koparką, samochodami samowyładowczymi – min. 2 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

  1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
3) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;
4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Inne dokumenty

  1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
  2. kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SIWZ
  3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
  4. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

IX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 15 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”, znak WI.271.8.2019.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

X. Kryteria oceny ofert:
Cena  – 60 %

Doświadczenie kierownika budowy w branży  drogowej – 10 %
Okres gwarancji – 30%
XI.  Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do  treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
        a) zmiany stawki podatku VAT,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,
c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

XII. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:, godzina: 20.03.2019 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.

XIII. Otwarcie ofert

Data: 20.03.2019 r., godzina: 12:30, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

XIV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XV. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XVI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

XVII. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XVIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 10.

XIX. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 521492-N-2019; data zamieszczenia: 5.03.2019 r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:05.03.2019 15:05
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:05.03.2019 15:05