ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu oraz na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż