UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019

Projekt C
UCHWAŁA Nr …
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 25 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art.212 , art.217 ust.2 pkt. 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 1.170.078 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 110.239.498,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 6.201.096,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 130.801.864,99 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.
3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania
inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2019 rok.
4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2019 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
§ 2.
W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 5.031.018,00 zł i wynosi po zmianach 20.562.366,99 zł. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ § 950/ o kwotę 4.971.018,00 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.
§ 3.
W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 20.562.366,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.520.547,00 zł
2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10.000.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 9.041.819,99 zł
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 5.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zwiększa się dochody budżetowe w:
- dziale 700 o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w Słomczynie,
- dziale 758 , rozdziale 75801 o kwotę 170.078,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej gminy Grójec na 2019 rok w związku z otrzymaniem informacji o wysokości ostatecznych kwot subwencji dla gminy Grójec na 2019 rok.
Zwiększa plan wydatków bieżących w:
- dziale 700 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów rozbiórek budynków na terenie miasta Grójec,
- dziale 754,
- rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu modernizacji systemu łączności . Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.1340 z późn.zm.) gmina może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej poprzez Fundusz Wsparcia PSP.
- rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Zalesie na zakup wyposażenia do samochodu zakupionego w ubiegłym roku,
- dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i ustawienie wiaty na rowery przed UGiM w Grójcu,
- dziale 801 o kwotę 190.078,00 zł w tym:
- o kwotę 170.078,00 zł zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych gminy Grójec. Środki zostaną wykorzystane na podwyższenie dodatków dla wychowawców w szkołach i przedszkolach,
- o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę muszli amfiteatru zlokalizowanego na terenie stadionu przy ul.Ks.P.Skargi w Grójcu. Zadanie powyższe zostanie zrealizowane przez gminę w ramach pomocy rzeczowej udzielonej powiatowi grójeckiemu.
- dziale 851 - rozdziale 85154 o kwotę 235.887,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia zleceniobiorców -wykonawców na imprezach profilaktycznych- 50.000,00 zł,
- organizacja letniej kolonii z programem socjoterapeutycznym -50.000,00 zł,
- organizacja warsztatów, szkoleń i imprez związanych z profilaktyką, opracowanie diagnozy społecznej dotyczącej uzależnień na terenie gminy Grójec – kwota 135.887,00 zł
Środki na powyższe cele pochodzą z niewykorzystanych środków z roku 2018 i zgodnie z ustawą nie mogą być przeznaczone na inne zadania własne gminy,
- dziale 900,
- rozdziale 90002 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przygotowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych przez gminę Grójec od dnia 01.01.2020 roku. Do końca roku 2019 odbiorem odpadów zajmuje się Związek Międzygminny Natura, którego członkiem jest gmina Grójec.
- rozdziale 90003 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie ulic na terenie gminy Grójec,
Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację rocznych zadań inwestycyjnych:
- w dziale 600,
- rozdziale 60014 o kwotę 524.131,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego przy realizacji zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna –Rożce na odcinku przez wieś Bikówek o długości 2350,00 mb.”, Powiat Grójecki złoży w najbliższym czasie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie kosztów zadania. W przypadku pozytywnej oceny wniosku realizacja zadania nastąpi w roku bieżącym. Koszt realizacji zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 620 655,22 zł brutto. Wniosek o dotację obejmuje 60% kosztów realizacji zadania tj. kwotę około 1.572 393,13zł. Pozostała kwota w wysokości około 1 048 262,09 zł stanowi wkład własny jednostki samorządowej . Zadanie to byłoby realizowane w ramach porozumień o wspólnym finansowaniu zadań z gminami w stosunku procentowym 50/50.
- rozdziale 60016 o kwotę 2.600.000,00 zł, w tym:
1) budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin- kwota 2.000.000,00 zł,
2) projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznym 14. KDL oraz 47. KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 150.000,00 zł
3) przebudowa dróg gminnych w Krobowie - kwota 450.000,00 zł,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup schodołaza do budynku urzędu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Grójec na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP nr 1 w Grójcu”,
- w dziale 851,rozdziale 85111 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego ,
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.260.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu, wybudowanej przez ZWiK Sp. z o.o. w Grójcu, w którym gmina posiada 100% udziałów .
Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2019 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż