UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu

Projekt E
UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
Z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu poprzez realizację zadania p.n. „Rozbiórka muszli amfiteatru zlokalizowanego na terenie stadionu przy ul. Ks. P. Skargi w Grójcu”.
§ 2.
Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1 zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do zawarcia umowy z Powiatem Grójeckim określającej warunki udzielenia pomocy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2019 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż