Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi

WI.271.8.2019.KOI

Grójec, dn.2019-03-20

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”
Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów

857.509,75 zł

60 m-cy

10 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2
05-604 Jasieniec

974.881,96 zł

60 m-cy

10 lat

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

3.

FAL-BRUK”Sp. z o.o. sp.k
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

1.131.600,00 zł

60 m-cy

10 lat

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 729.000,00 zł brutto  
Termin wykonania zamówienia: 14 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 
Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2019 14:58