Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.”

WI.271.9.2019.KOI

Grójec, dn.2019-03-21

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
 Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:  Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół- II etap.
Remontu drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap na odcinku długości 1190 m.

 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 5 013m2;
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego,  kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiałowaniem miałem kamiennym - grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką – 3 927 m2; 
 • Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego , kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm -  grubość warstwy 15 cm,  szerokość 0,50 m, strona P i L – 1 190 m2.

Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Nawierzchnia tłuczniowa w sołectwach: Bikówek, Dębie, Głuchów, Janówek, Kobylin, Kociszew, Lisówek, Piekiełko, Słomczyn, Wola Krobowska – Ogrodzienice, Wola Worowska, Zakrzewska Wola, Żyrówek o łącznej powierzchni około 4 068 m2.
Wartością ofertową  jest cena 1 metra kwadratowego remontu dróg  o szerokości 3,0 -5,0m  - grubość warstwy 15 cm zgodnie z podaną technologią robót.
Cena wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ;
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego,  kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiałowaniem miałem kamiennym - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką;
 • Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości  ścinania 10 cm.

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2019 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.

III. Główny kod CPV:45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 28 czerwca 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku.
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada:
- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
300 000,00 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
Część I –Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap.
• co najmniej 2 roboty, polegające na wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego o wartości co najmniej 300 000,00 zł- osobno każda z robót,
Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
• co najmniej 2 roboty, polegające na wykonaniu nawierzchni  z tłucznia kamiennego o wartości co najmniej 150 000,00 zł- osobno każda z robót.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (dotyczy Części I oraz Części II zamówienia);
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:
Część I –Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap.

 • układarką – min. 1 szt., równiarką - min. 1 szt., walcem – min. 1 szt.

Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

 • układarką – min. 1 szt., równiarką - min. 1 szt., walcem – min. 1 szt.,

które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
c) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
e) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Inne dokumenty:

 • formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 • kosztorysy ofertowe– załącznik nr 8 do SIWZ
 • pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 • informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

IX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w formie przewidzianej ustawą Pzp w wysokości:
Część I:
Część I –Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap.
Wadium: 6 000,00 zł.
Część II:
Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
Wadium: 4 000,00 zł.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego” znak WI.271.9.2019.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

X. Kryteria oceny ofert:
Cena  – 60 %

Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 %
Okres  gwarancji – 30%

XI. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a)  zmiany stawki podatku VAT,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,
c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
e)konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

XII. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 5.04.2019 r., godzina:12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.

XIII. Otwarcie ofert

Data: 5.04.2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

XIV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XV. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XVI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

XVII. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XVIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 10.

XIX. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 528407-N-2019; data zamieszczenia: 21.03.2019 r.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2019 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż