Znak sprawy: WI.271.13.2019.KOI                                                           Grójec, 3.04.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ”Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.

 

Zakres rzeczowy:

1.1 Kanalizacja sanitarna

Zakres obejmuje wykonanie kanalizacji od istniejącej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej jako S0 (na wysokości posesji Nr 5)  do połączenia z kanalizacją ogólnospławną w studni S8. W ramach budowy należy wykonać  przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200 x 5,9 mm i długości 98,60 m. oraz wysięgniki  kanalizacyjne o średnicy Ø160 x 4,7 mm wyprowadzone poza pas drogowy oraz zakończone studzienkami systemowymi w celu umożliwienia  przełączenia  ścieków sanitarnych z istniejących budynków  do nowej kanalizacji. Studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych Ø1200 mm.

1.2 Kanalizacja deszczowa

Zakres obejmuje wykonanie kanalizacji od istniejącej studni kanalizacyjnej D0 (na wysokości posesji

Nr 5) do projektowanej studni D7 oraz wpustu ulicznego WU5. W ramach budowy wykonany zostanie: przewód kanalizacji deszczowej o średnicy Ø315 x9,2 mm i długości 98,90 m wraz z przykanalikami  do wpustów ulicznych Ø200 x 5,9 mm i łącznej długości 18,80 m  oraz wysięgnik kanalizacyjny o średnicy Ø160 x 4,7 mm i długości 6,30 m wyprowadzony poza pas drogowy oraz zakończony studzienką systemową w celu umożliwienia  przełączenia wód  deszczowych z istniejącego budynku do  nowej kanalizacji. Studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych Ø1200 mm.

1.3 Sieć wodociągowa

Zakres obejmuje wymianę istniejącego przewodu wodociągowego Ø100 mm żel.  na odcinku od złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym na wysokości posesji Nr 5a do projektowanego hydrantu p. poż. HP80 mm na wysokości kościoła. W ramach budowy wodociągu  wykonane zostaną: sieć wodociągowa  o średnicy  Ø110 x 10,0 mm PE i długości 68,60 m, hydrant p.poż. Ø80 mm nadziemny, koloru czerwonego (W5), zasuwy kołnierzowe  Ø100 mm w węzłach połączeniowych z istniejącym wodociągiem (W0,W5), trójniki z zasuwami dla przełączenia  istniejących przyłączy wody (W1, W2), trójnik dla włączenia projektowanego przyłącza wody dla proj. budynku Nr 10 i istn. budynku Nr 8, zasuwy sekcyjne kołnierzowe w  węźle W4.

1.4 Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji  deszczowej

Zakres obejmuje:

- przyłącze wody o  średnicy Ø63 x 5,8 mm PE

- przyłącza kanalizacji sanitarnej szt. 2, o średnicy Ø160 mm PVC

- przyłącza kanalizacji deszczowej od rynien spustowych szt. 10, o średnicy Ø160 mm PCV

- przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznego szt. 1, o średnicy Ø200 mm PCV.

1.5 Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od posesji Nr 5a do ronda

      Przebudowa będzie polegała na  wymianie nawierzchni jezdni wraz z warstwami podbudowy.    Zachowane będą  krawężniki i chodniki ulicy. Jezdnia ulicy wykonana będzie z  betonu asfaltowego o konstrukcji dostosowanej do kategorii KR3. Uzbrojenie podziemne terenu w granicach  opracowania stanowi: kanalizacja ogólnospławna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja  teletechniczna, a od strony południowej kończąca się kanalizacja  deszczowa i sanitarna.

 

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2019 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.

 

 1. Główny kod CPV: 45233120-6; Roboty w zakresie budowy dróg

 

 1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

rozpoczęcie prac: 1 lipca 2019 r.

zakończenie prac: 14 sierpnia 2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

 

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

  a) Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł,

  b) Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

 

Zdolność techniczna lub zawodowa

   a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej   2 roboty,  jedną polegającą na budowie sieci wodociągowej, lub kanalizacji sanitarnej, lub kanalizacji deszczowej, a drugą polegającą na budowie lub  przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej, przy czym wartość każdej z tych robót winna wynosić co najmniej 500 000,00 zł,

 b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budownictwa drogowego.

c)  Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności  w tym: układarką, walcem min 2 szt., skrapiarką, koparką, samochodami samowyładowczymi min. 2 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

3) wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem  marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;

4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. kosztorysy ofertowe– załącznik nr 8 do SIWZ
 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 4. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 20 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową” znak WI.271.13.2019.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

Doświadczenie kierownika budowy – 10 %
Okres gwarancji – 30%

 

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

   a) zmiany stawki podatku VAT,

b) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
c) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 18.04.2019 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.

 

 1. Otwarcie ofert:

Data: 18.04.2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminyi Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

 

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 10.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 533107-N-2019; data zamieszczenia: 3.04.2019 r.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:03.04.2019 20:22
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:03.04.2019 20:25