Informacja z otwarcia ofert - Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego

WI.271.9.2019.KOI

Grójec, dn.2019-04-05

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej

Warunki płatności

1.

„BUDROMEX RADOM”
Emilia Podsiadła
Ul. Wolanowska 226
26-600 Radom

Część I: 255.121,52 zł
Część II: 167.002,02 zł
                cena jednostkowa za 1 m2
                nawierzchni – 44,28 zł

Część I: 60 miesięcy
Część II: 60 miesięcy

Część I: 10 lat
Część II: 10 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
26-600 Radom

Część I: 267.871,32 zł
Część II: 287.731,44 zł
                cena jednostkowa za 1 m2
                nawierzchni –  282,09 zł

Część I: 60 miesięcy
Część II: 60 miesięcy

Część I: 15 lat
Część II: 15 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

3.

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”
Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów

Część I: 272.892,74 zł
Część II: 168.360,38 zł
                cena jednostkowa za 1 m2
                nawierzchni – 46,74 zł

Część I: 60 miesięcy
Część II: 60 miesięcy

Część I: 10 lat
Część II: 10 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

4.

Firma Wielobranżowa
 „DE-SO”
Stanisław Sowiński
Dębnowola 71
05-660 Warka

 

Część I: 366.172,25 zł

 

Część I: 19 miesięcy

 

Część I: 10 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

5.

„DRÓG-POL”
Marzena Ryś
Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane
Ul. Zachodnia 30B/6
05-300 Mińsk Mazowiecki

Część I: 238.360,20 zł
Część II: 195.897,67 zł
                cena jednostkowa za 1 m2
                nawierzchni –  34,44 zł

Część I: 60 miesięcy
Część II: 60 miesięcy

Część I: 12 lat
Część II: 12 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:
- część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap - 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto
- część II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego – 150.000,00  zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto
Termin wykonania zamówienia:
- część I :  28 czerwca 2019 r.
- część II: 28 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2019 15:28