Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe

­

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Pracownik wydziału:

 

tel /wewn.  

1. Małgorzata Dworakowska  -  Naczelnik Wydziału

Mszczonowska 23; 05-600 Grójec

(48) 679-48-44

2. Magdalena Matysiak - inspektor
3. Anna Skrętowska - inspektor
4. Angelika Drewicz - inspektor
5. Kamila Kot - podinspektor

Mszczonowska 23; 05-600 Grójec

(48) 679-48-45

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) organizowanie, wdrażanie, nadzorowanie i kontrolowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości wytwarzających odpady komunalne;

3) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

4) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, proponowanie założeń programowych dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opracowywanie uwag do projektów dokumentów dotyczących tego systemu;

5) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym organizacja i nadzór nad ich funkcjonowaniem;

6) zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, prowadzenie bieżącej analizy stanu środowiska i działań mających na celu poprawę i weryfikację poziomów odzysku zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku w gminach oraz ustawy o odpadach;

7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opracowywanie informacji z zakresu prowadzonych działań edukacyjnych na stronę internetową Gminy;

8) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

c) osiągniętych przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

d) punktach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

9) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

10) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

11) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacja uchwał dotyczących zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;

12) organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów;

13) organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

14) określanie warunków przeprowadzenia przetargów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

15) przyjmowanie, gromadzenie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiących podstawę wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzenie zawartych w tych deklaracjach informacji do użytkowanego systemu informatycznego;

16) kontrola pod względem formalno-prawnym składanych deklaracji oraz prowadzenia czynności sprawdzających w tym dokonywanie korekt z urzędu;

17) zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie korespondencji oraz komunikacja z właścicielami nieruchomości wytwarzającymi odpady komunalne;

18) ustalanie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami, prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

19) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji w sprawach ulg i umorzeń udzielonych na indywidualne wnioski;

20) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

21) przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

22) przyjmowanie i weryfikacja informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzenie postępowań administracyjnych;

23) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

24) sporządzanie i przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez Gminę zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

25) nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

26) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

27) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

28) prowadzenie windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej;

29) prowadzenie ewidencji podatkowej i jej aktualizowanie na podstawie składanych deklaracji;

30) organizowanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz organami i mieszkańcami gmin;

31) prowadzenie prac przygotowawczych i koncepcyjnych do podjęcia inwestycji związanych z gospodarką odpadami, bieżąca kontrola i koordynacja przebiegu prowadzonych inwestycji;

32) prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i indywidualnych kont dla rozrachunków ze zobowiązanymi oraz wystawianie dowodów wpłat;

33) sprawowanie kontroli zarządczej w wydziale w zakresie przypisanych zadań.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2019 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.07.2021 09:39 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.02.2021 11:42 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
24.02.2021 11:41 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
24.02.2021 11:41 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
24.02.2021 11:06 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
22.02.2021 08:31 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
02.02.2021 11:10 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
17.07.2020 14:15 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
18.05.2020 11:32 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.04.2020 07:39 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.02.2020 12:19 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.01.2020 15:39 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
09.12.2019 13:20 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.07.2019 13:53 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.07.2019 13:52 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.07.2019 13:52 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)