x 
Drukuj
Iwona Kowalska 31.10.2019 13:16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.".

­

WI.271.26.2019.KOI-2                                                                                       Grójec, dn. 31.10.2019 r.

                                              

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych   (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Grupa Zakupowa Gminy Grójec w imieniu i na rzecz której działa Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z siedzibą przy   ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 23 października 2019 r. do godz. 14:00 wpłynęły 3 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

max. 100 pkt

Łączna liczba punktów

1.

 

Orange Energia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

 

 

92,51 pkt

 

92,51 pkt

 

 

2.

 

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

 

83,78 pkt

83,78 pkt

3.

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Warszawie

ul. Marsa 95

04-470 Warszawa

100 pkt

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

            Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 100%  (100 pkt), jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Warszawie

ul. Marsa 95

04-470 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

Burmistrz    

..................................

/Dariusz Gwiazda/

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2019 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.10.2019 13:18 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
31.10.2019 13:17 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
31.10.2019 13:16 Utworzenie dokumentu. (Iwona Kowalska)