Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”

­

Znak sprawy: WI.271.28.2019.KOI                                                           Grójec, 13.11.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”, w tym:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne oraz wykończeniowe

- wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 15 cm – 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2;

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm – 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2 ;

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości 10 cm – 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o gr. 6cm (warstwa wiążąca)– 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o gr. 4cm (warstwa ścieralna)– 4 374,00 m2 + 4 079,00 m2;

- pobocza z destruktu o gr. 10cm– 1 295,13 m2 + 1 217,15 m2   

- oznakowanie pionowe

- inne roboty towarzyszące

Zamawiający wymaga aby Wykonawca obligatoryjnie rozpoczął realizację przedmiotu umowy np. poprzez wykonanie robót przygotowawczych, do końca roku 2019r., co należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, przy czym płatność za ich wykonanie będzie zrealizowana przez Zamawiającego w roku 2020r.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

 • przedmiary robót i kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SIWZ,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 9 do SIWZ,
 • dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ.
 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2020 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych   w przedmiarze robót. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego  i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem.

 1. Główny kod CPV: 45233120-6; Roboty w zakresie budowy dróg
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 20 maja 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

-  Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.

- Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty,  polegające na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej  o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł- osobno każda z robót;

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:

- układarką – min. 1 szt., walcem – min. 2 szt., skrapiarką, koparką, samochodami samowyładowczymi – min. 2 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

3) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;

4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. kosztorysy ofertowe– załącznik nr 8 do SIWZ
 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 4. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 30 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu” znak WI.271.28.2019.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

      Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 %
      Okres gwarancji – 30%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadkach:

 a) zmiany stawki podatku VAT,

 b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,

c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,

d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,

g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 28.11.2019 r., godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 28.11.2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 621766-N-2019; data zamieszczenia: 13.11.2019 r.

 

               Burmistrz

……………………………
              /Dariusz Gwiazda/
 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2019 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2019 14:16 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
13.11.2019 14:15 Utworzenie dokumentu. (Iwona Kowalska)