x 
Drukuj
Michał Bogucki 22.11.2019 14:06

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 248 .2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ul. Armii Krajowej, ul. ks. Piotra Skargi i drodze krajowej nr 50

­

 

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.22.11.2019r.

GP.6721.2.2.2019.ID

 

OBWIESZCZENIE NR OR.0050. 248 .2019

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

- obszar przy ul. Armii Krajowej, ul. ks. Piotra Skargi i drodze krajowej nr 50

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XIV/108/19 z dnia 7 października 2019r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty zmianą planu obejmuje jednostkę terenową o symbolu  UU4A, położony przy ul. Armii Krajowej, ul. ks. Piotra Skargi i drodze krajowej Nr 50.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.

Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

 
Z-ca BURMISTRZA
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz

                                                        

                                                                                                  

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 248 .2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ul. Armii Krajowej, ul. ks. Piotra Skargi i drodze krajowej nr 50
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2019 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2019 14:07 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
22.11.2019 14:06 Utworzenie dokumentu. (Michał Bogucki)