x 
Drukuj
Iwona Kowalska 18.12.2019 08:56

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

­

WI.271.31.2019.KOI-4                                                                            Grójec, dn. 18 grudnia 2019 r.

                                              

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843)  oraz w oparciu o przyjęta procedurę udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

 

Liczba punktów w kryterium „cena”

 

Liczba punktów w kryterium „liczba placówek pocztowych na terytorium Polski”

Liczba punktów w kryterium „liczba placówek pocztowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych  na terytorium Polski”

Łączna liczba  punktów

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich  8

00-940 Warszawa

70 pkt

20 pkt

10 pkt

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

    Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 70%  (70 pkt),  liczba placówek pocztowych na terytorium Polski – 20 % (20 pkt) oraz  liczba placówek pocztowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na terytorium Polski 10 % (10 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Poczta Polska S.A. 

ul. Rodzin Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

Burmistrz 

........................

/Dariusz Gwiazda/

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE pn: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2019 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2019 08:58 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
18.12.2019 08:57 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
18.12.2019 08:56 Utworzenie dokumentu. (Iwona Kowalska)