x 
Drukuj
Iwona Kowalska 12.02.2020 14:19

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."

­

WI.271.3.2020.KOI-3                                                                                   Grójec, dn. 12 lutego 2020 r.

                                  

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

 

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Odległość siedziby Wykonawcy od Grójca”

 

 

max. 20 pkt

Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia”

 

 

max. 20 pkt

Łączna liczba punktów

 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perro” Marzena Golańska

Schronisko dla zwierząt

Małe Boże 7a

26-804 Stromiec

 57,07 pkt

10 pkt

20 pkt

87,07 pkt

 

 

2.

 

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno

ul. Słoneczna 37

05-505 Prażmów

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie usług o znaczeniu - 60%  (60 pkt),  odległość siedziby Wykonawcy od Grójca – 20 % (20 pkt) oraz czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia – 20 % (20 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno

ul. Słoneczna 37

05-505 Prażmów

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Burmistrz

..............................

/Dariusz Gwiazda/

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2020 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2020 14:19 Utworzenie dokumentu. (Iwona Kowalska)