Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Cześć I: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec” oraz Część II: „Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec”

­

Ogłoszenie nr 576085-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.
 

Gmina Grójec: 

Cześć I: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec” oraz

 Część II: „Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grójec, krajowy numer identyfikacyjny 67022331000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  47 , 05-600  Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 643 091, , e-mail urzad@grojecmiasto.pl, , faks 486 642 103.
Adres strony internetowej (URL): www.grojecmiasto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.przetargi.gminagrojec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja papierowa
Adres:
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cześć I: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec” oraz Część II: „Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec”
Numer referencyjny: WI.271.25.2020.KOI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Część I – opis przedmiotu zamówienia: Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest pozyskanie wiedzy na temat ilości i rodzaju źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec. Inwentaryzacja pozwoli oszacować również liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania oraz zaplanować działania na przeprowadzenie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza w Gminie Grójec. Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji określonymi w programie pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020", obejmującej ok. 7 000 budynków (mieszkalnych i usługowych) oraz ok. 11 500 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, (liczba budynków wielorodzinnych 240), położonych na terenie Gminy Grójec wraz z wykonaniem raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji. Zamawiający informuje, że liczba nieruchomości podlegających inwentaryzacji jest szacunkowa (wskazana na podstawie punktów adresowych) i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, co nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Gmina Grójec zajmuje obszar 120,64 km², znajduje się na jej terytorium miasto Grójec oraz 40 wsi.

 Część II – opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Części II zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie nieruchomości Gminy Grójec, obejmującej ok. 7 000 budynków (mieszkalnych i usługowych) oraz ok. 11 500 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, (liczba budynków wielorodzinnych 240), z wykonaniem zbiorczego zestawienia z wykonanej inwentaryzacji (z podziałem na miejscowości) . Zamawiający informuje, że liczba nieruchomości podlegających inwentaryzacji jest szacunkowa (wskazana na podstawie punktów adresowych) i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, co nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Gmina Grójec zajmuje obszar 120,64 km², znajduje się na jej terytorium miasto Grójec oraz 40 wsi.


II.5) Główny kod CPV: 79995200-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wykonaniu inwentaryzacji metodą wywiadu kwestionariuszowego (wywiadu bezpośredniego) obejmującą nie mniej niż 5 000 punktów adresowych dla gmin/miast powyżej 15 000 mieszkańców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a) SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - załączniki nr 1a - 1b do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy; 3. Informacja o podmiocie wspólnym - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest pozyskanie wiedzy na temat ilości i rodzaju źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec. Inwentaryzacja pozwoli oszacować również liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania oraz zaplanować działania na przeprowadzenie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza w Gminie Grójec. Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji określonymi w programie pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020", obejmującej ok. 7 000 budynków (mieszkalnych i usługowych) oraz ok. 11 500 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, (liczba budynków wielorodzinnych 240), położonych na terenie Gminy Grójec wraz z wykonaniem raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji. Zamawiający informuje, że liczba nieruchomości podlegających inwentaryzacji jest szacunkowa (wskazana na podstawie punktów adresowych) i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, co nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Gmina Grójec zajmuje obszar 120,64 km², znajduje się na jej terytorium miasto Grójec oraz 40 wsi. 1. Opracowanie ankiet zawierających następujące dane: a) dane adresowe: powiat, gmina, miejscowość (ew. dzielnica), ulica, numer budynku, numer lokalu; b) dane o budynku/lokalu: typ budynku, powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2, ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje; c) dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu: - kocioł na paliwa stałe: liczba źródeł, charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta), klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu oświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt), sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny), urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), sprawność cieplna, rok instalacji, rok produkcji, moc [MW], źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie), - kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne: liczba źródeł, charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), - sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne - charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), - piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek: liczba źródeł, charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta), ekoprojekt (tak lub nie), urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), sprawność cieplna, rok instalacji, rok produkcji, moc [MW], źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie), - piec kaflowy: liczba źródeł, rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta), urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), sprawność cieplna, rok instalacji, moc [MW], źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie), - roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]), d) plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania. 2. Wykonanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji zawierającego podsumowanie obejmujące: a) dane adresowe gminy, b) wskazanie osoby do kontaktu, c) wykorzystaną metodę, d) zestawienie uzyskanych wyników, w szczególności: - liczbę zinwentaryzowanych budynków i lokali, - łączną powierzchnię użytkową zinwentaryzowanych budynków w podziale na sposób ogrzewania [m2] (kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelletem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne), - liczbę budynków nieocieplonych, - liczbę i rodzaj źródeł ciepła w podziale na kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelletem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne, - liczbę źródeł ciepła spełniających wymogi ekoprojektu, - łączne roczne zużycie paliw w zinwentaryzowanych budynkach (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]), - w przypadku niekompletnych danych należy wskazać również liczbę budynków i lokali, dla których nie zebrano danych, - podsumowanie zebranych informacji dotyczących planów zmiany sposobu ogrzewania. 3. Wykonawca zobowiązany jest: a) przeprowadzić rekrutację ankieterów, b) przeszkolić ankieterów, c) wykonać identyfikatory dla ankieterów z numerem telefonu do Urzędu Gminy i Miasta lub firmy Wykonawcy, d) wykonać listy i mapy z lokalizacją budynków, w których ankieterzy będą zbierać informacje, e) opracować i wydrukować ankiety, f) przeprowadzić ankietyzację, g) wynagrodzić ankieterów, h) przeprowadzić kampanię informacyjną dotyczącą inwentaryzacji polegającej na opracowaniu, wydruku i dystrybucji ulotek informacyjnych (treść ulotki w uzgodnieniu z Zamawiającym), i) wykonać raport końcowy z wynikami inwentaryzacji w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej w formacie excel i csv, j) utworzyć bazę danych w wersji elektronicznej w formacie Excel, zawierającą w szczególności: - dane adresowe: powiat, gmina, miejscowość (ew. dzielnica), ulica, numer budynku, numer lokalu; - dane o budynku/lokalu: typ budynku, powierzchnia użytkowa budynku/lokalu; wyrażona w m2, ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje; - dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu; - plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania. 4. Inwentaryzacja musi być wykonana metodą kombinowaną tj. - połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego. Polega ona na wykorzystaniu danych zgromadzonych w rejestrach administracyjnych (np. dotyczących przyłączy do sieci) i uzupełnienia ich za pomocą danych spisanych w wyniku bezpośredniego kontaktu. Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji opracowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Metoda rejestrowa - polega na analizie danych zawartych w różnych rejestrach administracyjnych i zebraniu ich w jednej bazie danych. W ramach tej metody na podstawie danych jednostkowych pochodzących z różnych źródeł, np. planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, map sieci ciepłowniczej, rejestru przyłączy gazowych, uchwał w sprawie podziału administracyjnego, serwisu geoportal.gov.pl, danych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kotłach wymienionych w ramach programu Czyste Powietrze, rejestrów dotacyjnych ze środków gminy, Regionalnych Programów Operacyjnych, bazy danych stworzonych na potrzeby Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i Programów Ograniczania Niskiej Emisji, tworzony jest rejestr pełny. Metoda wywiadu bezpośredniego – polega na wypełnianiu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez reprezentanta gminy podczas oględzin. W ramach tej metody informacje muszą zostać pozyskane od użytkowników lokali lub budynków (np. najemców, właścicieli, zarządców) i spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu, z wyłączeniem zbierania i przetwarzania danych osobowych. Reprezentantem gminy (ankieterem) może być m.in. oddelegowany pracownik gminy, pracownik socjalny, kominiarz, bądź przedstawiciel firmy wykonującej inwentaryzację na zlecenie gminy. Ważne aby była to osoba przeszkolona, potrafiąca wyjaśnić poszczególne pytania ankietowe. Ankieterzy, w celu pozyskania danych, mają za zadanie przeprowadzenie rozmowy z respondentem, wspólnej analizy poszczególnych punktów kwestionariusza, a także wypełnienie ankiety. Wskazane jest, aby prowadzenie inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego połączone było z równoczesnym zapewnieniem doradztwa w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, poprawy efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań (np. oszczędność energii) oraz wykonaniem termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenia zużycia energii cieplnej. UWAGA!!! W przypadku gdy nie będzie możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego (przy dwukrotnej nieudanej próbie i pozostawieniu informacji z prośbą o kontakt z ankieterem lub odmowie przeprowadzenia badania), wówczas inwentaryzację należy przeprowadzić metodą rejestrową. 5. W celu sprawnego przebiegu inwentaryzacji, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w miejscowej prasie, na urzędowych tablicach ogłoszeń, również na tablicach w jednostkach podległych i wszystkich sołectwach gminy informację o przeprowadzaniu działań inwentaryzacyjnych na terenie Gminy Grójec ze wskazaniem nazwy Wykonawcy. 6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego kontaktu z Zamawiającym w trakcie wykonywania usługi w celu konsultowania wykonywanych prac. b) Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania logo Województwa lub logo MIWOP MAZOWSZE na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania publicznego (po wcześniejszym uzgodnieniu treści wraz z Zamawiającym oraz po uzyskaniu akceptacji projektów materiałów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego). Wykonawca oświadczy, że wszystkie dane zebrane w toku realizacji przedmiotu zamówienia nie zostaną udostępnione innym podmiotom (osobom trzecim).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

 79995200-7, 90700000-4, 90711400-8, 71510000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie w przedmiocie „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec”realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Część nr:

2

Nazwa:

„Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Części II zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie nieruchomości Gminy Grójec, obejmującej ok. 7 000 budynków (mieszkalnych i usługowych) oraz ok. 11 500 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, (liczba budynków wielorodzinnych 240), z wykonaniem zbiorczego zestawienia z wykonanej inwentaryzacji (z podziałem na miejscowości) . Zamawiający informuje, że liczba nieruchomości podlegających inwentaryzacji jest szacunkowa (wskazana na podstawie punktów adresowych) i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, co nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Gmina Grójec zajmuje obszar 120,64 km², znajduje się na jej terytorium miasto Grójec oraz 40 wsi. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Zebrania ankiet/oświadczeń od właścicieli/współwłaścicieli/zarządców nieruchomości i wprowadzenie danych do tabeli. Zamawiający udostępnia Wykonawcy wzór ankiety/oświadczenia (załącznik nr 8), zawierający wszystkie wymagane dane. b) Wykonania zbiorczego zestawienia w tabeli – (załącznik nr 9) w wersji edytowanej formatu Excel. Zamawiający udostępnia Wykonawcy wzór tabeli, zawierający wszystkie wymagane dane. c) Wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego klauzul RODO oraz uzyskania odpowiednich zgód na wykorzystanie i/lub przetwarzanie danych osobowych od właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości. 2. Wykonawca w ramach inwentaryzacji zobowiązany jest: a) przeprowadzić rekrutację ankieterów, b) przeszkolić ankieterów, c) wykonać identyfikatory dla ankieterów z numerem telefonu do Urzędu Gminy i Miasta lub firmy Wykonawcy, d) wydrukować ankiety/oświadczenia (dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych), e) przeprowadzić ankietyzację, f) wynagrodzić ankieterów, g) przeprowadzić kampanię informacyjną dotyczącą inwentaryzacji polegającą na opracowaniu, wydruku i dystrybucji ulotek (treść ulotki w uzgodnieniu z Zamawiającym), h) wykonać zbiorcze zestawienie w formacie Excel i przekazać je w ramach zadania Zamawiającemu. 3. Inwentaryzacja musi być wykonana metodą wywiadu bezpośredniego polegającą na wypełnianiu ankiety/oświadczenia w formie papierowej przez reprezentanta Wykonawcy. W ramach tej metody informacje muszą zostać pozyskane od użytkowników budynków (np. właścicieli, współwłaścicieli, zarządców itp.) oraz spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu. Ankieterzy, w celu pozyskania danych, mają za zadanie przeprowadzenie rozmowy z respondentem, wspólnej analizy poszczególnych punktów kwestionariusza, a także wypełnienie ankiety. Ankieter będzie musiał potrafić wyjaśnić poszczególne pytania ankietowe. Ankieta/oświadczenie musi zostać podpisana przez właściciela/współwłaściciela/zarządcę nieruchomości lub osobę upoważnioną. UWAGA!!! W przypadku gdy nie będzie możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego (przy dwukrotnej nieudanej próbie i pozostawieniu informacji z prośbą o kontakt z ankieterem) Ankieter pozostawi na terenie nieruchomości informację, że oświadczenie/ankietę można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego i osobiście złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec. 4. W celu sprawnego przebiegu inwentaryzacji, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w miejscowej prasie, na urzędowych tablicach ogłoszeń, również na tablicach w jednostkach podległych i wszystkich sołectwach gminy informację o przeprowadzaniu działań inwentaryzacyjnych na terenie Gminy Grójec ze wskazaniem nazwy Wykonawcy. 5. Ponadto Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wzór ankiety/oświadczenia (dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych), który bezpłatnie będzie można pobrać do wydruku wraz z informacją o możliwości osobistego złożenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec w wyznaczonym terminie. 6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego kontaktu z Zamawiającym w trakcie wykonywania usługi w celu konsultowania wykonywanych prac. b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich papierowych, uzupełnionych, podpisanych i zgromadzonych ankiet/oświadczeń w sposób uporządkowany tj. odebrane ankiety/oświadczenia muszą być ułożone (podzielone) według miejscowości, chronologicznie z zachowaniem numeracji budynków. Wykonawca oświadczy, że wszystkie dane zebrane w toku realizacji przedmiotu zamówienia nie zostaną udostępnione innym podmiotom (osobom trzecim).


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79995200-7, 90711400-8, 71510000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-01

 

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Z up. Burmistrza

…………..……..…..

/Jarosław Rupiewicz/

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Cześć I: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec” oraz Część II: „Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.08.2020 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.08.2020 14:37 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
19.08.2020 14:37 Dodano załącznik "Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych" (Iwona Kowalska)
19.08.2020 14:36 Utworzenie dokumentu. (Iwona Kowalska)