Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Naczelnika w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

­

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.16.10.2020r.

 

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
Zastępcy Naczelnika  
w Wydziale Inwestycji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1.Wymagania podstawowe:

 1. spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2019 poz.1282/ określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. staż pracy minimum 4 lata,   
 3. wykształcenie wyższe techniczne (pożądany profil: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna).  

2.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania pracą zespołu,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 3. znajomość przepisów ustawy prawa budowlanego, prawa samorządowego, o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie terytorialnym,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. doświadczenie w pracy przy realizacji inwestycji.

3. Główne obowiązki:

 1. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych,
 2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 3. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 4. pełnienie funkcji inwestora w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych prowadzonych w pasie drogowym,
 5. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 7. zastępowanie Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności,
 8. nadzór nad pracą wydziału.

4.Warunki pracy:
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 - brak windy na piętro budynku,
 - 1 etat,
- wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania,
- praca biurowa,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
 - praca w terenie przy prowadzonych inwestycjach,
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,
   na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia  w przyszłości umowy na
   czas nieokreślony.
- zatrudnienie od  1 grudnia  2020 roku.

5.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
   z pełni praw publicznych,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 poz.1282),
 - oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika”.
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej
   /określić charakter działalności /.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  Zastępcy Naczelnika  w Wydziale Inwestycji „ z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia  29 października 2020  roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47; 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta
w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Naczelnika w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2020 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.10.2020 08:30 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
19.10.2020 08:30 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx" (Rafał Markiewicz)
19.10.2020 08:30 Dodano załącznik "kwestionariusz_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie.doc" (Rafał Markiewicz)
19.10.2020 08:29 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
19.10.2020 08:28 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)