Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

­

 

Grójec, dn.2021-03-04

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referenta
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

1. Wymagania niezbędne:   

 • spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1282) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe administracyjne, lub w trakcie ostatniego roku studiów,   
 • ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za  przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy  lub odbyty staż ogółem minimum 2 lata.

2. Wymagania dodatkowe:

 • dokładność, sumienność, odporność na stres,
 • pozytywne podejście do petenta,
 • komunikatywność i umiejętność łagodzenia napięcia w kontaktach  z interesantami,
 • znajomość przepisów ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności ,  
 • sporządzanie postanowień i decyzji w postępowaniu administracyjnym,
 • umiejętność pracy w programach komputerowych oraz znajomość pakietu Microsoft Office,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • podjęcie pracy od 1 kwietnia 2021 roku.

3. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:

 • Obsługa wniosków w aplikacji „ŹRÓDŁO” w module Rejestru Dowodów Osobistych (RDO):
  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  • realizacja wniosków dowodowych przesłanych drogą elektroniczna przez platformę
   e-PUAP,
  • weryfikacja danych z wniosku z danymi zawartymi w rejestrze PESEL oraz dokumentacją zgromadzoną w kopertach dowodowych,
  • skanowanie i przyjmowanie danych do Systemu Personalizacji Dokumentów (CPD),
  • przesyłanie zleceń do właściwego USC celem usunięcia niezgodności danych osobowych,
 • Nadawanie numeru PESEL na podstawie przepisów szczególnych,
 • Obsługa dowodów osobistych:
  • przyjmowanie, wydawanie oraz unieważnianie dowodów osobistych,
  • przyjmowanie zgłoszeń utraty/uszkodzenia dowodu osobistego w formie papierowej
   i elektronicznej,
  • przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia bądź cofnięcia certyfikatów w formie papierowej
    i elektronicznej,
  • przygotowanie projektu decyzji odmownej wydania dowodu osobistego.
 • Udostępniania danych z RDO oraz zgromadzonej dokumentacji dowodowej.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych  z zakresu wymeldowań,
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

4. Warunki pracy:

 • wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • użytkowanie sprzętu biurowego(komputer, drukarka, niszczarka dokumentów),
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca biurowa, wymagająca kontaktów z interesantami,
 • zatrudnienie z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5. Informacja dodatkowa:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV /życiorys/,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy  i zatrudnienia,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282),
 • oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych,  o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy
   i Miasta w Grójcu w celu przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich”,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 • oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  stanowisko referenta
 w Wydziale Spraw Obywatelskich ”
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji można składać do dnia  17 marca 2021 roku.

  • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
  • pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
  • Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2021 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2021 14:33 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.03.2021 14:33 Dodano załącznik "kwestionariusz_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie.doc" (Rafał Markiewicz)
04.03.2021 14:33 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx" (Rafał Markiewicz)
04.03.2021 14:30 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)