x 
Drukuj
Maciej Półtorak 05.12.2005 11:39

Projekt budżetu na 2006 r.

­

PROJEKT BUDŻETU

Gminy i Miasta Grójec

na 2006 rok .

 

 

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy i Miasta w Grójcu na 2006 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1/ Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2005 roku.

2/ Przewidywanej średniorocznej inflacji w 2006 roku /1,5%/.

3/ Przewidywanym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 1,5%

4/ Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok:

 • projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: subwencji oświatowej,
 • przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych.

5/ Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone i własne,

6/ Średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2005 roku/ Monitor Polski nr 62 poz.867/.

7/ Wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 roku ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS z dnia 14 października 2005 roku/ M.P.nr 62 poz.864/

8/ Średniej cenie sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2005 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2005 roku / Monitor Polski nr 62 poz. 868/

Projekt budżetu nie jest zrównoważony , co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Deficyt zostanie pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2006 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 44.190.676 zł.

Jest to poziom zbliżony do przewidywanego wykonania w bieżącym roku . W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.820.015 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2006 roku w wysokości 44.710.676 zł.

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 35.835.676 zł , na wydatki inwestycyjne 8.875.000 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych 4.370.015 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w następujących wysokościach:

1. Grójecki Ośrodek Sportu” Mazowsze” - 950.000 zł

2. Centrum Kultury Regionalnej - 953.000 zł

3. Publiczne Przedszkole nr 2 - 603.000 zł

4. Publiczne Przedszkole nr 4 - 538.200 zł

Planuje się w 2006 roku wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 410.000 zł. zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Z dochodów 2006 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.968.000 zł. Faktyczny niedobór środków w wysokości 3.488.000 zł planuje się pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na :

- budowę stacji uzdatniania wody w Kociszewie - w wysokości 900.000 zł, -

- budowę wodociągów wiejskich we wsiach Mięsy , Częstoniew A i B ,

Falęcin - w wysokości 588.000 zł

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – w wysokości 2.000.000 zł.

DOCHODY

 

Planuje się dochody ogółem w 2006 roku w wysokości 44.190.676 zł. t.j. porównywalne do przewidywanych w 2005 roku .

Krótka analiza dochodów w projekcie budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 800.000 zł z tytułu udziału mieszkańców w realizacji inwestycji wodociągowych i w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 600 Transport planuje się uzyskać dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec w wysokości 120.000 zł t.j. na poziomie roku 2005 oraz kwotę 4.000 zł za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 2.830.000 zł w tym:

 • czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 1.750.000 zł.
 • czynsze za mieszkania zajmowane przez pracowników oświaty w wysokości 80.000 zł
 • dzierżawa gruntów w wysokości 170.000 zł.
 • dzierżawa wysypiska odpadów komunalnych w Częstoniewie- 200.000 zł
 • wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 120.000 zł.
 • sprzedaż gruntów i mieszkań w wysokości 500.000 zł.
 • odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 10.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzys kać dochody w wysokości 372.803 zł, w tym:

 • na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 109.703 zł.
 • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/5%/ kwotę 3.100 zł
 • inne dochody realizowane przez urząd gminy i miasta/ prowizja za sprzedaż znaków skarbowych oraz inne/ ogółem kwotę 60.000 zł

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.912 zł. na zadania zlecone dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa planuje się uzyskać dotację na zadania zlecone w wysokości 700 zł. z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zespołów prądotwórczych, stanowiących rezerwę państwową, zapewniającą ciągłość dostaw wody oraz funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planuje się uzyskać dochody w wysokości 700 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej / utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego/ oraz dochody z mandatów w wysokości 5.000 zł

W dziale 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się uzyskać dochody w wysokości 26.953.610 zł w tym:

 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.363.900 zł
 • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.500.000 zł
 • wpływy z podatków lokalnych - 13.179.210 zł
 • z opłaty skarbowej - 1.200.500 zł
 • dotacja z PFRON – w wysokości 140.000 zł. Powyższa dotacja stanowi rekompensatę dochodów utraconych przez gminę , w związku z zastosowaniem ulgi ustawowej w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w wysokości 410.000 zł./na poziomie roku 2005 r./
 • z karty podatkowej - 152.000 zł
 • z opłaty eksploatacyjnej / za wydobycie pospółki, żwiru, piasku i.t.p. / w wysokości 8.000 zł.

Przy ustalaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 2,5% w stosunku do 2005 roku . Bezpośrednio nie widać tego wzrostu w tabelach dochodów / Zał. Nr 1/, ponieważ na wykonanie 2005 roku bardzo istotny wpływ miała wpłata ponad 2.000 000 zł zaległości przez jeden z podmiotów prawnych.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych przyjęto, iż dochody będą porównywalne do przewidywanego wykonania w 2005 roku, dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na poziomie o 35% niższym od wykonania w bieżącym roku, w podatku leśnym wzrost stawek podatkowych o 9% w stosunku do roku bieżącego.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe/ podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych / zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Opłatę targową zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w bieżącym roku . Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie roku 2005.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 8.196.751 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wysokość dochodów w tym dziale została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów /pismo nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 roku/.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane zostały dochody w wysokości 200 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

jednostek oświatowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.725.000 zł. ,w tym: dotację na zadania zlecone - kwota 4.255.000 zł. ,dotację na zadania własne - kwota 450.000 zł oraz dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 20.000 zł.

 

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 178.000 zł , w tym:

- 70.000 zł z tytułu korzystania innych gmin z wysypiska odpadów komunalnych w Częstoniewie,

- 108.000 zł udział mieszkańców w realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Grójec .

 

Szczegółowy podział dochodów na działy rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

 

 

WYDATKI

 

W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości

44.710.676 zł. , w tym wydatki bieżące w wysokości 35.835.676 zł./szczegóły w załączniku nr 2/ oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 8.875.000 zł / szczegóły w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej/.

Krótka analiza opisowa wydatków w projekcie budżetu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 4.510.000 zł z przeznaczeniem na:

- 4.500.000 zł. na budowę stacji uzdatniania wody we wsi Kociszew, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , wodociągi we wsiach Mięsy , Częstoniew A i B Falęcin , Marianów. Szczegóły zadań inwestycyjnych znajdują się w zał. Nr 9.

- 10.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego/wymóg ustawowy/.

W dziale 600 Transport zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.211.000 zł., w tym:

DROGI POWIATOWE

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg w granicach administracyjnych miasta Grójec zaplanowano środki w wysokości 215.000 zł w tym: dotacja z powiatu grójeckiego w wysokości 120.000 zł oraz środki gminne w wysokości 95.000 zł. Wydatkowanie powyższych środków uzależnione jest od podpisania stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.

DROGI GMINNE

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i drobnymi remontami dróg w gminie w wysokości 750.000 zł. / zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych , żwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich i miejskich , drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów ,przepustów oraz rowów odwadniających , i.t.p./. Dodatkowo w powyższej kwocie zaplanowano wymianę nawierzchni na ulicy Krzywej w Grójcu w wysokości 150.000 zł.

- inwentaryzacja dróg gminnych – kwota 100.000 zł / wymóg ustawowy/

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.146.000 zł. / szczegóły w zał. Nr 9/

 

W dziale 630 Turystyka zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie propagowania turystyki na terenie naszej gminy /zał. nr 7/

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 3.319.000 zł. w tym:

A/ utrzymanie zasobów komunalnych mieszkaniowych kwotę 1.913.000 zł.

z przeznaczeniem na:

remonty i konserwacje zasobów komunalnych – 700.000 zł.

materiały i wyposażenie - 11.000 zł.

energia /woda, gaz, energia cieplna/ - 700.000 zł.

pozostałe usługi - 502.000 zł

/czyszczenie dołów kloacznych , wywóz nieczystości, omiatanie posesji,

czynsz dla PKP , usługi kominiarskie, koszty eksploatacji ponoszone na rzecz wspólnot ,deratyzacje, i t.p./

B/ pozostała działalność 106.000 zł. w tym : opinie szacunkowe i wycena lokali oraz nieruchomości ,inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach, - kwota 48.000 zł., zdroje uliczne ,energia, woda w szalecie miejskim 55.000 zł., drobne remonty i zakupy dot. tego działu 3.000 zł .,

C/ działalność inwestycyjna w wysokości 1.300.000 zł została omówiona w zał. Nr 9.

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości 40.500 zł. z przeznaczeniem na : opracowania geodezyjne i kartograficzne nie związane z działalnością inwestycyjną / podziały , mapy i.t.p./. w wysokości 30.000 zł. oraz 10.500 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych , wykonanie napraw ogrodzeń mogił wojennych w Częstoniewie i Kociszewie, uzupełnienie nasadzeń krzewów przy Pomniku poległych i pomordowanych w latach 1939-45.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 4.671.903 zł. w tym : na wydatki inwestycyjne 92.000 zł. zgodnie z zał. Nr 9.

 • na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich przeznacza

się kwotę 109.703 zł ., zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie

dochodów.

 • na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 347.000 zł. Planuje się wysokość diet dla członków Rady Miejskiej na poziomie roku 2005 , dodatkowo 18.000 zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych i uroczystych 10.000 zł, szkolenia i podróże służbowe 10.000 zł, zakup materiałów i prenumeraty 7.000 zł, nagrody Przewodniczącego Rady w konkursach i zawodach 5.000 zł, inne bieżące wydatki 5.000 zł.
 • na utrzymanie urzędu gminy planuje się kwotę 4.124.700 zł. W kwocie tej

zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5%. Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeszeregowania związane między innymi z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 1,5%.Dodatkowo zaplanowano w paragrafach płacowych nagrody jubileuszowe pracowników na kwotę 41.554 zł oraz odprawę emerytalną w wysokości 26.570 zł.

W budżecie urzędu na 2006 rok zostały zaplanowane środki na zatrudnienie jednego pracownika do Referatu Finansowego.

W wydatkach bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost inflacji 1,5,%

Zaplanowano zakup i modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania za kwotę 92.000 zł. Wszystkie bieżące wydatki takie jak: materiały biurowe, energia ,drobne remonty, konserwacje, obsługa prawna, telefony, poczta, eksploatacja pomieszczeń w budynku starostwa i.t.p. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 roku.

W budżecie urzędu zostały również zaplanowane dodatkowe środki w wysokości 70.000 zł na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Projekty te może przygotowywać osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów / wymóg art.50 ust.4 i art.60 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

 • na komisje poborowe zaplanowano kwotę 500 zł
 • na promocję gminy zaplanowano kwotę 70.000 zł. w tym:

reklama w mediach , sponsoring, i.t.p.- kwota 50.000 zł

wydanie monografii Grójca – kwota 20.000 zł

Opracowanie powyższego dzieła zlecono w roku bieżącym. Ustalono

termin realizacji do końca grudnia 2005 roku.

- na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie powitania Nowego 2006 Roku w centrum miasta/ dyskoteka , pokaz sztucznych ogni oraz ochrona imprezy i prace porządkowe/

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 3.912 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano wydatki w wysokości 700 zł. z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zespołów prądotwórczych, stanowiących rezerwę państwową, zapewniającą ciągłość dostaw wody oraz funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo planuje się wydatki ogółem w wysokości 869.150 zł. z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną dla policji za czas służby przekraczający normę

na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie – kwotę 25.000 zł,

 • utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – kwota 287.850 zł. W kwocie tej zaplanowano 1,5% wzrost wydatków płacowych oraz 1,5,% wzrost inflacyjny pozostałych wydatków/ energia , paliwo drobne remonty oraz inne/.Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kośmin , utwardzenie placu OSP w Zalesiu w wysokości 25.000 zł, obchody 125 lecia OSP Grójec- kwota 20.000 zł.
 • utrzymanie straży miejskiej – kwota 555.600 zł . W kwocie tej zaplanowano 1,5% wzrost wynagrodzeń oraz 1,5 % wzrost pozostałych wydatków bieżących / paliwo , drobne remonty i konserwacje, ubezpieczenia samochodu, materiały i wyposażenie oraz inne/.

Dodatkowo zaplanowano w budżecie środki na zatrudnienie dwóch osób na stanowiskach strażników Straży Miejskiej od stycznia 2006 roku/ wynagrodzenia i pochodne , umundurowanie oraz niezbędne szkolenia/.

 • wydatki związane z obroną cywilną /dot . zadań zleconych/ kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-

wojskowego , utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego

oraz szkolenie obronne.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się:

 • na podstawowe wydatki związane z obsługą podatków przeznacza się kwotę 605.000 zł w tym: inkaso podatków , inkaso opłaty targowej , opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe i.t.p.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w wysokości 420.000 na odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł na wydatki , których nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu w tym: rezerwa ogólna na działalność bieżącą w wysokości 200.000 zł oraz rezerwę ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 13.757.183 zł .

Budżet oświaty został ustalony w oparciu o następujące wskaźniki:

-1,5% wzrost płac nauczycieli

-1,5% wzrost płac administracji i obsługi

-1,5% wzrost wydatków rzeczowych

Dla przedszkoli , które są zakładami budżetowymi gminy zaplanowana została dotacja w wysokości 1.141.200 zł, oraz dla Publicznego Przedszkola , prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.N w Grójcu – kwota 491.400 zł.

Przy kalkulacji wydatków na powyższy cel przyjęto , iż dotacja na jedno dziecko pozostaje na poziomie roku 2005.

Dodatkowo zaplanowane zostały w rozdziale 80104 dotacje dla gmin: Warszawa, Piaseczno, Mogielnica, Lesznowola w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Grójec, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie w/w gmin. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o systemie oświaty.

Poza wydatkami bieżącymi zostały zaplanowane w budżecie oświaty następujące zadania w placówkach oświatowych:

 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

będących emerytami i rencistami w wysokości 80.133 zł

 • PSP nr 1 – wykonanie elewacji całej szkoły z częściowym dociepleniem – kwota 150.000 zł
 • PSP nr 3- wykonanie elewacji ściany frontowej – kwota 30.000 zł
 • PSP Częstoniew – wykonanie remontu dachu i ocieplenia budynku- kwota 110.000 zł
 • pozostałe szkoły – po 15.000 zł na remonty bieżące.

Wysoki wzrost wydatków w tym dziale na wynagrodzenia i pochodne spowodowały następujące zdarzenia:

- konieczność wypłat 30 nagród jubileuszowych,

- wypłata 9 odpraw emerytalnych,

- wyższy stopień awansu zawodowego 49 nauczycieli,

- wzrost dodatków za staż pracy.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 265.000 zł. Środki przeznaczone na realizację wydatków w tym dziale w całości pochodzą z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Pozostałe 145.000 zł z w/w opłat zostało zaplanowane w budżecie ogniska środowiskowego /rozdz.85201/.

W powyższym rozdziale została zaplanowana dotacja z budżetu dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 25.000 zł na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie wydawania posiłku gorącego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej . Powyższe zadania jest realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

 

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6.475.735 zł. w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.255.000 zł oraz na zadania własne 2.220.735 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowana została po stronie dochodów dotacja Wojewody Mazowieckiego w wysokości 450.000 zł. Pozostała część zadań własnych realizowana jest ze środków budżetu gminy.

W dziale tym zaplanowano 1,5 % wzrost wydatków płacowych .Pozostałe wydatki własne zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wzrostu inflacyjnego w 2006 roku w wysokości 1,5%.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na ogólną kwotę wydatków 183.106 zł , 145.000 zł. stanowią środki z uzyskiwanych opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ze względu na specyfikę działania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Grójcu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano ogółem środki w wysokości 72.570 zł , z czego kwota 23.900 dotyczy dwóch osób , które MGOPS przewiduje umieścić w Domach Pomocy Społecznej. Osobom tym Ośrodek nie jest w stanie zapewnić świadczeń opiekuńczych przez 24 godziny / są to osoby leżące/. W chwili obecnej z budżetu gminy pokrywane są koszty utrzymania w DPS czterech osób.

W rozdziale 85214 dodatkowo zostały zabezpieczone środki w wysokości 10.450 zł na realizacje zadania własnego gminy przez podmioty wykonujące zadania pożytku publicznego w zakresie wydawania posiłku gorącego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W rozdziale 85219 dodatkowo zaplanowano środki na nowe zdania wynikające z ustaw:

- z dniem 01.01.2006 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej , do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku , przysługuje co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł . W MGOPS zatrudnionych jest 10 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy , co stanowi kwotę obciążeń z tytułu wynagrodzenia i pochodnych w wysokości 36.054 zł,

- na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Na opracowanie powyższej strategii zaplanowano kwotę 8.000 zł.

W rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 795.967 zł., w tym:

 • na świetlice szkolne 729.867 zł. W kwocie tej zaplanowano 1,5% wzrost

wynagrodzeń oraz inflacyjny wzrost pozostałych wydatków

bieżących,

 • pomoc materialną dla uczniów w wysokości 6.400 zł .
 • Młodzieżową Szkołę Drugiej Szansy- kwota 59.700 zł

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.247.626 zł. , w tym: na zadania inwestycyjne kwotę 1.787.000 zł/ szczegóły w zał. nr 9/ , na wydatki bieżące 2.460.626 zł. w tym:

 • na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z prawem

ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł

 • w rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat na rzecz Lasów Państwowych za dzierżawę i wyłączenie terenów leśnych z produkcji za wysypisko odpadów komunalnych w Częstoniewie. Powyższe opłaty obciążają w każdym roku budżet gminy i miasta w Grójcu..
 • na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 1.220.126 zł w tym: na zakup koszy ulicznych 19.126 zł, na omiatanie chodników , wywóz nieczystości, likwidację dzikich wysypisk i.t.p. kwotę 1.201.000 zł
 • na utrzymanie zieleni zaplanowano 279.500 zł

W powyższej kwocie zostały uwzględnione następujące zadania:

a/ zasadnicze czynności pielęgnacyjne/ grabienie , koszenie ,podlewanie,

cięcia krzewów , wycinanie drzew, utrzymanie czystości w parku

miejskim i na skwerku , utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw dla

dzieci , przesadzenia i t.p. usługi /- kwota 158.500 zł,

b/ zakładanie nowych terenów zieleni/ Przy UGiM, ul. Jana Pawła II,

nasadzenia przy ul. Topolowej i Klonowej , nasadzenia i płotek przy SP

nr 3 , renowacja około 6.600 m 2 trawników, wymiana starych

drewnianych płotków przy 4 rabatach na ul.J.Piłsudskiego, uzupełnienie

nasadzeń przy ul. Niepodległości od ul. J.Słowackiego w stronę Kępiny /.

 • na oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano 740.000 zł w tym : na energię 705.000 zł. oraz na drobne naprawy oświetlenie kwotę 30.000 zł.,

oraz inne wydatki –5.000 zł/ inwentaryzacja nowych punktów/

- pozostała działalność zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 140.000 zł. z

przeznaczeniem na : obsługę szaletu miejskiego- 24.000 zł, wyłapanie

bezdomnych psów 30.000 zł ., wykonanie badań monitoringowych dla na

terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Zalesiu –

23.000 zł., inne wydatki w tym dziale 26.000 zł, zakup ławek- 20.000 zł

bieżące naprawy i remonty mienia komunalnego naprawa kanalizacji, itp.

kwota 17.000 zł.

 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki ogółem w wysokości 953.000 zł. na dotację dla Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu. W powyższej dotacji uwzględniono wskaźnik inflacji w wysokości 1,5% oraz dodatkowe środki na:

 • zakupy inwestycyjne / samochód, fortepian, sprzęt komputerowy , meble i wyposażenie klubu GALERIA / - kwota 100.000 zł
 • dofinansowanie Święta Kwitnących Jabłoni- kwota 90.000 zł

 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuję się wydatki w wysokości 1.130.000 zł w tym:

 • dotacja dla Grójeckiego Ośrodka Sportu – 950.000 zł.

W powyższej dotacji uwzględniono wskaźnik inflacji w wysokości 1,5% .

- dotacja dla podmiotów wykonujących zadania pożytku publicznego w

zakresie realizacji zadań własnych gminy, dotyczących upowszechniania

kultury fizycznej i sportu – w wysokości 180.000 zł.

Powyższe zadania realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r.

o działalności pożytku publicznego.

Szczegółowy podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej / dział , rozdział, paragraf / zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2006

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2005 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.05.2007 13:57 Zmiana katalogu (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:46 Dodano załącznik "10 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:45 Dodano załącznik "9 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:45 Dodano załącznik "8 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:45 Dodano załącznik "7 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:44 Dodano załącznik "6A - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:44 Dodano załącznik "6 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:39 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:39 Dodano załącznik "5 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:39 Dodano załącznik "4 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:38 Dodano załącznik "3 - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Dochody projekt -" na "1 - Dochody projekt -" (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:37 Dodano załącznik "2 - Wydatki projekt - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:36 Dodano załącznik "Dochody projekt - " (Maciej Półtorak)
05.12.2005 11:36 Dodano załącznik "Mienie komunalne - " (Maciej Półtorak)