x 
Drukuj
Maciej Półtorak 16.03.2006 18:34

Budżet na 2006r. - Uchwała Rady Miejskiej z dnia 05.12.2005r.

­

UCHWAŁA Nr XLIV/325/05
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 5 grudnia 2005 roku

   w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U.Nr 142 poz. 1591z 2001r.ze zmianami/, oraz art. 109, 112 ust.2, 116,124,128 ust. 2 pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /teks jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r ze zmianami/, art. 400, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zmianami) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 44.190.676 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 44.710.676 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

  1. Z dochodów budżetu 2006 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2.968.000 zł . Faktyczny niedobór środków w wysokości 3.488.000 zł planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW w Warszawie.
  2. Planowane przychody i rozchody gminy stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.
  3. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

  1. Określa się plany przychodów i wydatków oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
  2. Określa się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6A do uchwały.
  3. Określa się dotacje dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w wysokości 270.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Określa się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000 zł i wydatki w wysokości 410.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się wieloletni plan zadań inwestycyjnych na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§10

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 11

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

 

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł. w tym rezerwę na działalność inwestycyjną w wysokości 200.000 zł.

 

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

 

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 16

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
  2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczacy Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budżet na 2006r. - Uchwała Rady Miejskiej z dnia 05.12.2005r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2006 18:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.03.2006 18:38 Dodano załącznik "12 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:37 Dodano załącznik "11 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:37 Dodano załącznik "10 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:36 Dodano załącznik "09 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:36 Dodano załącznik "08 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:36 Dodano załącznik "07 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:36 Dodano załącznik "06 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:35 Dodano załącznik "05 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:35 Dodano załącznik "04 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:35 Dodano załącznik "03 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:34 Dodano załącznik "02 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:34 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)