Statut Gminy

­

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/37/03 z dnia 03 lutego 2003roku

Statut Gminy Grójec

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1

 1. Mieszkańcy Gminy i Miasta Grójec, zwani dalej gminą tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
 2. Siedzibą władz Gminy jest miasto Grójec.
 3. Gmina Grójec jest położona w powiecie grójeckim , województwie mazowieckim obejmuje obszar w granicach określonych na mapie , stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu Gminy i Miasta , zwanego dalej statutem.

§ 2

 1. Herbem Gminy jest wizerunek stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.
 2. Gmina może posiadać flagę ,hymn, sztandar ustanowione przez Radę gminy
  w drodze odrębnych uchwał.

§ 3

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4

Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

§ 5

Ilekroć w niniejszym Statucie lub załącznikach jest mowa o:
- gminie – należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Grójec.
- radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Grójcu
- przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu
- burmistrzu, zastępcy burmistrza, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, Sekretarza Gminy Grójec, Skarbnika Gminy Grójec
- urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Grójec
- biuro rady – należy przez to rozumieć Biuro Rady Miejskiej w Grójcu.

Rozdział II
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 6

 1. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały rady podjętej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa odrębna uchwała rady.

§ 7

Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

§ 8

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

§ 9

Nadzór na działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje rada przy pomocy burmistrza.


§ 10

Wykaz sołectw utworzonych do dnia uchwalenia niniejszego statutu stanowi załącznik Nr 3 do statutu.

§ 11

Łączenie, podział oraz znoszenie jednostki pomocniczej jest dokonywane w trybie właściwym do jej utworzenia.

§ 12

1. Organizację, zakres i zasady działania sołectwa określają ich statuty
2. Przewodniczący Rady Sołeckiej posługuje się legitymacją sołtysa.
3. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady na zasadach określonych poniżej.

§ 13

1. Przewodniczący rady winien zawiadomić sołtysów o terminie sesji rady i zaprosić ich do udziału w posiedzeniu.
2. Sołtys może brać udział w sesji rady poprzez zadawanie pytań, zgłaszanie wniosków , wypowiadanie się co do poruszanych problemów bez prawa udziału w głosowaniu.
3. W przypadku uzasadnionej potrzeby przewodniczący komisji rady może zaprosić sołtysa do udziału w jej pracach bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 14

 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

§ 15

Przekazanie sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie zarządzenia burmistrza lub uchwały rady podjętej na wniosek zebrania wiejskiego.

ROZDZIAŁ III
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY


§ 16

Zakres działania obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.


§ 17

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 18

 1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów, a także zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
 2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza młodzieży.
 4. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
 5. Rada gminy powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

§ 19

 1. Zadania własne gminy określone są w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach.
 2. Ustawy określają ,które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
 3. Przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację , w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub w postaci subwencji.

§ 20

 1. Na wykonanie zadań zleconych oraz przejętych w drodze porozumienia gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań
 2. Zawarcie porozumienia o którym mowa w ust. 1 jest poprzedzone uchwałą Rady.
 3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w pkt. 1 określają ustawy nakładające na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

§ 21

 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innym podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 4 do statutu.

§ 22

Statut jednostki organizacyjnej gminy określa między innymi nazwę, zakres działania, siedzibę , zakres wyposażenia jej w majątek oraz zasady zarządu tym majątkiem.


§ 23

 1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w formie współdziałania międzygminnego.
 2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych rada może podjąć uchwałę o utworzeniu związku komunalnego z innymi gminami lub przystąpieniu gminy do takiego związku.
 3. Gmina może zawierać porozumienia komunalne z innymi gminami w celu powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych.
 4. Gmina może pomagać innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielać pomocy w tym pomocy finansowej.


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY


§ 24

 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady gminy określa odrębna ustawa.
 3. Referendum przeprowadza się w sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz w sprawie odwołania burmistrza i odwołania rady przed upływem kadencji. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.
 4. Tryb przeprowadzenia referendum w zakresie nie uregulowanym w ustawie o samorządzie gminnym określa odrębna ustawa.

§ 25

 1. Organami gminy jest rada i burmistrz.
 2. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
 3. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.
 4. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu.

§ 26

 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji , wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady .
 3. Zainteresowany może mieć wgląd w dokumenty o których mowa w pkt. 2 w miejscu ich przechowywania, z których może dokonywać odpisów. Nie udostępnia się dokumentów, w których zawarte informacje podlegają szczególnej ochronie w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 27

 1. Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


§ 28

 1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym głosowanie tajne przeprowadza się w następujących przypadku powołania i odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady,

§ 29

 1. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
 2. Liczbę radnych rady określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 30

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
 3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu rady w trybie określonym w pkt. 1
 6. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§ 31

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek burmistrza, grupy radnych stanowiącej co najmniej 1 ustawowego składu rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, który powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 3. Sesje rady są jawne, wstęp na salę obrad mają wszyscy zainteresowani. O sesji należy zawiadomić członków rady pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 4. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji zgodnie z ustawą.
 5. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 6. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 7. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w pkt. 2 konieczna jest zgoda wnioskodawcy.
 8. Na wniosek burmistrza przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest burmistrz , a projekt wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
 9. Uchwała rady oraz protokół z obrad sesji są publikowane w internecie.

§ 32

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje przewodniczącemu rady, burmistrzowi, komisjom stałym rady, klubom radnych i radnemu.
 2. Projekty uchwał muszą zawierać uzasadnione skutki finansowe, wskazanie źródła finansowania.
 3. Projekt uchwały musi być zaopiniowany przez właściwą komisję.

§ 33

Rada określa podstawowe kierunki działania na okres swojej kadencji w corocznych planach pracy.

§ 34

 1. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej .
 2. Do wyłącznej właściwości rady należą zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

§ 35

 1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisje podlegają radzie i pracują w oparciu o opracowany plan pracy.
 3. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę.
 4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 5. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego komisji.

§ 36

Do zadań komisji stałych należy:

 1. opiniowanie projektów uchwał rady oraz czuwanie nad wykonaniem tych uchwał w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę i burmistrza w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
 4. rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania rady wniesionych pod obrady przez członków komisji lub wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców w zakresie merytorycznej kompetencji komisji.
 5. ocena działań burmistrza, urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

§ 37

Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 38

Komisje stałe:

 1. Budżetu i Finansów
 2. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 3. Gospodarcza, Inicjatyw społecznych i Rolnictwa
 4. Infrastruktury Technicznej, Ekologii i Promocji.
 5. Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa.

Komisje rady podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością rady, które służą wykonaniu jej zadań.

§ 39

 1. Komisja rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin i powiatu, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Miasta i Gminy.
 3. Przewodniczący rady może w każdym czasie polecić przewodniczącemu komisji zwołanie posiedzenia lub złożenie informacji z jej pracy.
 4. W pracach komisji uczestniczą osoby zaproszone.

§ 40

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. W przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji, komisji przewodniczy zastępca przewodniczącego komisji.
 2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
 3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie.

§ 41

1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 42

 1. Szczególnym rodzajem komisji stałej jest komisja rewizyjna, którą rada powołuje do kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady, jego zastępców.
 3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych stałych komisji rady.
 4. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 43

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.
 2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
 3. Członkostwo w klubie oparte jest wyłącznie na zasadach dobrowolności.
 4. Celem działania klubu jest współpraca radnych przy wykonywaniu obowiązków radnego. Klub jest również platformą wymiany doświadczeń i poglądów w sprawach należących do kompetencji rady. Działalność klubu powinna pomagać w rozwiązywaniu problemów stawianych przed radnymi, a także inicjować rozwiązywanie tych problemów.

§ 44

Radni, którzy utworzyli klub informują o tym przewodniczącego rady, który przekazuje informację radzie na najbliższym posiedzeniu rady.


§ 45

Kluby Radnych mogą odbywać swoje posiedzenia w siedzibie Urzędu.

§ 46

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

§ 47

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
  „ Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy”.
 2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Mogą dodać słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.
 3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji na której są obecni.
 4. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 48

 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Radny podlega ograniczeniom w pełnieniu funkcji wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,
 3. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 4. Radny jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym zgodnie z ustawą.
 5. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
 6. Mandatu radnego gminy nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wice wojewody lub członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 49

Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym radny może:

 1. domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców,
 2. podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
 3. wnosić o pomoc burmistrza w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo – gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 50

 1. Za udział w pracach rady, posiedzeniach komisji oraz zespołach kontrolnych komisji rewizyjnej – radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży oraz dieta według zasad określonych w odrębnej uchwale.
 2. Należności o których mowa w ust. 1 mogą być ustalone w formie zryczałtowanej uchwałą rady zgodnie z ustawą.
 3. Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady, Komisji podpisem składanym w liście obecności na początku. Za zgodą prowadzącego obrady radny może opuścić je przed zakończeniem.

§ 51

Obsługę techniczno – organizacyjną rady, komisji sprawuje biuro rady.

§ 52

 1. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.
 2. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływy kadencji rady gminy.
 3. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę, która zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie może być większa niż 2.
 4. Funkcji burmistrza oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
  1. funkcją burmistrza (wójta, prezydenta) lub jego zastępcy w innej gminie,
  2. członkowstwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie,
  3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
  4. mandatem posła lub senatora.

§ 53

 1. Uchwała rady w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z opinią komisji rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu gminy i z jej wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium.
 4. Przed podjęciem uchwały o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi oraz wysłuchuje wyjaśnień burmistrza.
 5. Uchwałę o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

§ 54

 1. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu rady.
 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
 3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

§ 55

Jeżeli zgłoszony w trybie § 54 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześnie niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania

§ 56

Objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”

§ 57

 1. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  2. określanie sposoby wykonywania uchwał
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym
  4. wykonywanie budżetu
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

§ 58

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 59

 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.
 3. Kierownikiem urzędu jest burmistrz.
 4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.
 5. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

§ 60

 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 1 w imieniu burmistrza.
 3. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów o których mowa art.9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Od decyzji wydanej przez burmistrza lub organ, o którym mowa w ust. 3, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.


§ 61


Zastępca burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez burmistrza. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez burmistrza obowiązków, zastępca zastępuje burmistrza w sprawowaniu jego funkcji.


§ 62

 1. Burmistrz jest zatrudniony w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
 2. Rada ustala wynagrodzenia burmistrza.
 3. Przewodniczący rady nawiązuje w imieniu rady stosunek pracy z burmistrzem oraz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.


§ 63

 1. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 2. Burmistrz nawiązuje stosunek pracy z sekretarzem i skarbnikiem, na podstawie uchwały rady o ich powołaniu oraz z zastępcą burmistrza i pozostałymi pracownikami urzędu.

§ 64

 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu. Prowadzi sprawy powierzone przez burmistrza.
 2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu.
 3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pracowników określa regulamin organizacyjny urzędu.


Rozdział V
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO


§ 65

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
 2. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
  1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych
  2. organizacji urzędów i instytucji gminnych
  3. zasad zarządu mieniem gminy
  4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada może wydawać przepisy porządkowe jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

§ 66

 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada w formie uchwały.
 2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać burmistrz w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady.
  Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
 3. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada określa termin utraty jego mocy obwiązującej.
 4. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
 5. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa.

Rozdział VI

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY


§ 67

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego na rok kalendarzowy.
 2. Projekt budżetu przygotowuje burmistrz.
 3. Bez zgody burmistrza gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
 4. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami burmistrz przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.
 5. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 6. W przypadku nieuchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy rada uchwala budżet nie później niż do 31 marca roku budżetowego, a podstawą gospodarki budżetowej do tego czasu jest projekt budżetu przedłożony radzie.
 7. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 6, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu o którym w ust. 6.
 8. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 9. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 10. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

§ 68

Procedura uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada.

§ 69

 1. Dochodami gminy są:
  1. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy
  2. dochody z majątku gminy,
  3. subwencja ogólna z budżetu państwa,
 2. Dochodami gminy mogą być:
  1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych
  2. wpływy z samoopodatkowania mieszkańców.
  3. spadki, zapisy i darowizny,
  4. inne dochody.

§ 70

 1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostają pokryte.
 2. Uchwały o których mowa w pkt. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu rady.

§ 71

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz.
 2. Burmistrzowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
  1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę.
  2. emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  3. dokonywania wydatków budżetowych,
  4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
  5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 72

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/
 • ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późniejszymi zmianami/,
 • ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
  / Dz. U. Nr 32 poz. 190 z późniejszymi zmianami/.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Statut Gminy
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 22:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.06.2003 22:09 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)