x 
Drukuj
Maciej Półtorak 15.08.2003 20:04

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.

­

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy i Miasta w Grójcu
za I półrocze 2003 roku

W dniu 30 grudnia 2002 roku został uchwalony budżet Gminy i Miasta w Grójcu na 2003 rok w wysokości 33.616.133 zł. po strome dochodów oraz 35.306.653 zł. po stronie wydatków / uchwała nr 111/19/02 Rady Miejskiej w Grójcu /.
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2003 r. zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza dochody o kwotę 459.120 zł oraz wydatki o kwotę 2.005.742 zł.
W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 3.237.142 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano : kredyt komercyjny w wysokości l .000.000 zł. na dokończenie finansowania w 2003 roku wybudowanej hali sportowej, pożyczka w wysokości l .200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Grójcu oraz niewykorzystane kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.346.622 zł. W I półroczu zgodnie z planem dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 434.490 zł. Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki. Decyzja w powyższej sprawie jeszcze nie została podjęta. Zgodnie z zasadami obecnie obowiązującymi możemy liczyć na umorzenie maksymalnie do wysokości 35% kwoty udzielonej pożyczki. W tym przypadku kwota ta może wynieść maksymalnie 74.200 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów w wysokości 34.075.253 zł. osiągnięte zostały wpływy w wysokości 17.244.407 zł tj. 50,60 % wykonania planu. Poza kilkoma przypadkami realizacja dochodów przebiega prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.

Nie wpłynęły w I półroczu następujące dochody:

  1. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec, zgodnie z zawartym porozumieniem, mimo poniesionych na ten cel kosztów w wysokości 157.722 zł. Przewidywany wpływ środków na powyższy cel - III kwartał 2003 roku.
  2. podatek od nieruchomości od osób prawnych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu- 46,5% wynika z odroczeń terminów płatności niektórych podmiotów. Istnieje dość poważne zagrożenie , iż odroczone kwoty nie zasilą budżetu gminy ze względu na poważne problemy finansowe i gospodarcze powyższych podmiotów.
  3. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan 5.200.000 zł zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.986.426 t.j. 38,2 % planu. Istnieje poważne zagrożenie braku wykonania tej pozycji budżetu w wysokości około 700.000 zł. / szacunek na podstawie analizy z lat ubiegłych/.
  4. udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan l .000.000 zł zostały zrealizowane wpływy w wysokości 279.014 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo , iż w drugim półroczu sytuacja ulegnie poprawie.
  5. Opłaty gmin korzystających z wysypiska odpadów komunalnych w Częstoniewie. Zgodnie z podpisanymi umowami termin wpłat został ustalony na III kwartał każdego roku.

Na koniec czerwca 2003 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł 9.055.520 zł. W powyższej kwocie znaczący udział stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych t.j. 4.680.086 zł. Kwota ta prawie w całości dotyczy pięciu przedsiębiorców, spośród których dwóch zostało postawionych w stan upadłości, w stosunku do jednego gmina Grójec wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, natomiast w stosunku do pozostałych zostały wydane decyzje o warunkach restrukturyzacji. Należy zaznaczyć również , iż są to zaległości wieloletnie i w stosunku do dłużników było prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis hipoteki ustawowej , a następnie przymusowej. Wyżej opisany stan ma bardzo poważny wpływ na wysokość należnych odsetek za zwłokę , które w ogólnej kwocie zaległości stanowią kwotę 2.464.498 zł. Część zaległości w kwocie ogółem około 570.000 zł stanowią pozostałe podatki/ rolny , podatek od nieruchomości od osób fizycznych , podatek od środków transportowych od osób fizycznych/ dot. około 1400 pozycji podatkowych,w stosunku do których wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.
Pozostała część zaległości w wysokości około .1350.000 zł to przede wszystkim:

  • Kwota 950.000 zł czynsze za komunalne lokale mieszkalne oraz inne opłaty typu : dzierżawa , wieczyste użytkowanie. Prowadzenie skutecznej egzekucji w stosunku do tych należności jest bardzo utrudnione z uwagi na ubóstwo grupy społecznej , której świadczone są powyższe usługi,
  • Kwota 400.000 zł zaległe zobowiązania podatkowe z tytułu karty
    podatkowej, realizowanej i przekazywanej gminie przez urząd skarbowy.

Realizacja pozostałych pozycji dochodów przebiega prawidłowo bez większych zakłóceń. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1.

WYDATKI

Na ustalony po zmianach plan w wysokości 37.312.395 zł zrealizowano wydatki w wysokości 15.473.713 zł t.j. 41,47% wykonania planu rocznego.
Na działalność inwestycyjną zaplanowano 7.962.566 zł, wydatkowano 694.208 zł czyli 8,71% wykonania planu. Finansowanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2003 roku. Szczegółowa informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji gminnych została zawarta w zał. Nr 3.
Na wydatki bieżące zostały zaplanowane środki w wysokości 29.349.829 zł, z czego wydatkowano kwotę 14.779.505 zł tj. 50,35 % wykonania planu.
Analiza wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg została zawarta wzał. Nr 4 , a informacja na temat wydatków komunalnych i mieszkaniowych w zał. Nr 5.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków w podziale na działy ,rozdziały i paragrafy znajduje się w zał. Nr 2.
Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku.
Praktycznie realizacja wydatków w I półroczu przebiegała zgodnie z planem. Z wyjątkiem pozycji:

  1. oświetlenie miast i wsi. W tej pozycji znajdują się wydatki na oświetlenie nie tylko dróg gminnych ale również dróg , dla których gmina nie jest zarządcą. Na ten cel gmina otrzymała dotację na 2003 rok w wysokości 133.000 zł. Powyższa kwota nie pokryje nawet 70% wydatków dot. oświetlenia tych dróg. Mamy nadzieję , iż podobnie jak w roku ubiegłym zostanie zwiększona dotacja na powyższy cel. W przeciwnym wypadku środki zaplanowane w budżecie 2003 roku na oświetlenie ulic zostaną wyczerpane we wrześniu.

Pierwsze półrocze 2003 roku Gmina Grójec zakończyła nadwyżką w wysokości 1.770.694 zł. Wszystkie wolne środki lokowane są w lokatach krótkoterminowych.


 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.08.2003 20:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.08.2003 20:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - " (Maciej Półtorak)
15.08.2003 20:08 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - " (Maciej Półtorak)
15.08.2003 20:08 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - " (Maciej Półtorak)
15.08.2003 20:06 Dodano załącznik "Wydatki - " (Maciej Półtorak)
15.08.2003 20:04 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)